Đề tài Chất lượng tín dụng tại ngân hàng cổ phần Đông Á - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.41.1 Sự cần thiết của đề tài .41.2 Mục tiêu nghiên cứu .51.2.1 Mục tiêu chung 51.2.2 Mục tiêu cụ thể 51.3 Phạm vi nghiên cứu .51.3.1 Phạm vi không gian 51.3.2 Phạm vi thời gian 51.3.3 Đối tượng nghiên cứu 51.4 Phương pháp nghiên cứu .51.4.1 Phương pháp thu thập số liệu .51.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 6CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN .72.1 Khái niệm tín dụng và một số khái niệm về hoạt động tín dụng .72.1.1 Khái niệm tín dụng .72.1.2 Các khái niệm về hoạt động tín dụng .72.2 Chất lượng tín dụng .72.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng .82.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .8CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG Á 103.1 Quá trình hình thành và phát triển .103.2 Tầm nhìn và sứ mệnh .113.2.1 Tầm nhìn .123.2.2 Sứ mệnh .123.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng 123.4 Mạng lưới hoạt động và các công ty thành viên .133.4.1 Mạng lưới hoạt động 133.4.2 Công ty thành viên 133.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3 năm từ 2007 – 2009 13CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009 174.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2007 – 2009 .174.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng trong 3 năm qua .174.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng .194.2 Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu . .254.2.1 Tỷ lệ Nợ xấu/ Tổng dư nợ 264.2.2 Hiệu suất sử dụng vốn .274.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng .274.2.4 Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng .284.2.5 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng .28CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á . .305.1 Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .305.1.1 Hạn chế .305.1.2 Nguyên nhân .305.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của ngân hàng Đông Á .315.2.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng .315.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng .32CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN .33TÀI LIỆU THAM KHẢO .34

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.4

1.1 Sự cần thiết của đề tài .4

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .5

1.2.1 Mục tiêu chung 5

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 5

1.3 Phạm vi nghiên cứu .5

1.3.1 Phạm vi không gian 5

1.3.2 Phạm vi thời gian 5

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 5

1.4 Phương pháp nghiên cứu .5

1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu .5

1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 6

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN .7

2.1 Khái niệm tín dụng và một số khái niệm về hoạt động tín dụng .7

2.1.1 Khái niệm tín dụng .7

2.1.2 Các khái niệm về hoạt động tín dụng .7

2.2 Chất lượng tín dụng .7

2.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng .8

2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .8

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG Á 10

3.1 Quá trình hình thành và phát triển .10

3.2 Tầm nhìn và sứ mệnh .11

3.2.1 Tầm nhìn .12

3.2.2 Sứ mệnh .12

3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng 12

3.4 Mạng lưới hoạt động và các công ty thành viên .13

3.4.1 Mạng lưới hoạt động 13

3.4.2 Công ty thành viên 13

3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3 năm từ 2007 – 2009 13

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009 17

4.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2007 – 2009 .17

4.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng trong 3 năm qua .17

4.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng .19

4.2 Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu . .25

4.2.1 Tỷ lệ Nợ xấu/ Tổng dư nợ 26

4.2.2 Hiệu suất sử dụng vốn .27

4.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng .27

4.2.4 Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng .28

4.2.5 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng .28

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á . .30

5.1 Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .30

5.1.1 Hạn chế .30

5.1.2 Nguyên nhân .30

5.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của ngân hàng Đông Á .31

5.2.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng .31

5.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng .32

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN .33

TÀI LIỆU THAM KHẢO .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY