Đề tài Chất lượng nhân lực của Tổng công ty xay dựng công trình giao thông 8 - Nguyên nhân và hướng biện pháp nâng cao

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA DOAN NGHIỆP 2

1. Hoạt động của doanh nghiệp và nhân lực đối với hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 2

1.1. Bản chất và mục đích của hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 2

1.2. Bản chất, các loại và vị trí, vai trò của nhân lực đối với hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 3

2. Chất lượng nhân lực của doanh nghiệp 5

2.1. Bản chất, sự cần thiết phải đảm bảo và phương pháp nhận biết, đánh giá chất lượng nhân lực của doanh nghiệp 5

2.2. Các yếu tố tạo nên ảnh hưởng (nhân tố) đến chất lượng nhân lực của doanh nghiệp 8

PHẦN 2 12

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC 12

CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 12

VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO 12

1. Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 12

1.1. Khái quát chung về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 12

* Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị theo quyết định thành lập: 12

* Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty: 13

1.2. Thực trạng về chất lượng nhân lực của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 15

Sắp xếp bố trí lao động: 19

2. Hướng biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 21

2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong Tổng công ty 21

2.2. Hoàn thiện công tác phân tích và thiết kế công việc 22

2.3. Đổi mới hình thức tuyển dụng lao động 23

2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 25

2.5. Kích thích vật chất tiền lương, tiền thưởng cho đối tượng được đào tạo 26

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY