Đề tài Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP : 3

1.1.1.1. Một số khái niệm về tiền lương : 3

1.1.1.2. Bản chất của tiền lương: 6

1.1.2.Các chức năng của tiền lương: 7

1.1.2.1. Chức năng thước đo giá trị: 7

1.1.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động: 8

1.1.2.3. Chức năng kích thích lợi ích vất chất đối với người lao động: 8

1.1.2.4. Chức năng bảo hiểm tích luỹ: 9

1.1.2.5. Chức năng xã hội: 9

1.1.3. Các hình thức trả lương: 9

1.1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 9

1.1.3.2. Trả lương theo năng suất lao động: 10

1.1.4. Vai trò của tiền lương trong doanh nghiệp: 14

1.2. Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15

1.2.1. Mục đích và yêu cầu của chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15

1.2.1.1. Mục đích của chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15

1.2.1.2. Yêu cầu của chính sách tiền lương: 15

1.2.2. Các căn cứ xây dựng chính sách tiền lương: 17

1.2.2.1. Những quy định của Nhà nước: 17

1.2.2.2. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: 17

1.2.2.3. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 17

1.2.2.4. Thị trường lao động: 18

1.2.3.Các nội dung cơ bản của chính sách tiền lương: 18

1.2.3.1. Mức lương tối thiểu: 18

1.2.3.2. Hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp: 20

1.2.3.3. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp: 21

1.3. Tổ chức công tác trả lương trong doanh nghiệp: 22

1.3.1. Đánh giá thành tích của nhân viên: 22

1.3.1.1. Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên: 22

1.3.1.2. Tổ chức đánh giá thành tích của nhân viên: 23

1.3.2. Tổ chức công tác tính lương cho nhân viên: 24

1.3.3. Tổ chức công tác phát lương cho nhân viên: 28

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải cải thiện công tác trả lương trong các doanh nghiệp: 29

1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 29

1.4.1.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 29

1.4.1.2. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 31

1.4.2. Sự cần thiết phải cải thiện công tác trả lương trong các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay: 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY VÀ QUẢNG CÁO VIỆT 36

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MAY VÀ QUẢNG CÁO VIỆT: 36

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MAY VÀ QUẢNG CÁO VIỆT: 36

2.1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 37

2.1.2.1. Chức năng của công ty : 37

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty: 38

2.1.3. Cơ cấu bộ máy của công ty: 39

2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy của công ty: 39

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp: 39

2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua: 41

2.1.4.1. Đặc điểm về nghành nghề kinh doanh của công ty: 41

2.1.4.2. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh của công ty: 42

2.1.4.3. Đặc điểm về thị trường kinh doanh của công ty: 42

2.1.4.4. Đặc điểm về công nghệ kinh doanh của công ty: 43

2.1.5. Môi trường kinh doanh của công ty: 43

2.1.5.1. Môi trường kinh doanh bên ngoài: 43

2.1.5.2. Môi trường kinh doanh bên trong: 45

2.2. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng lao động và quỹ lương tại Công ty May và Quảng cáo việt : 50

2.2.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 50

2.2.2. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng quỹ lương tại doanh nghiệp: 52

2.3. Phân tích và đánh giá công tác tiền lương của Công ty May và Quảng cáo việt: 54

2.3.1. Các hình thức trả lương đang được áp dụng tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 54

2.3.1.1.Hình thức trả lương theo thời gian : 54

2.3.1.2.Hình thức trả lương sản phẩm gián tiếp: 56

2.3.1.3.Hình thức trả lương khoán sản phẩm tập thể: 56

2.3.2. Phân tích và đánh giá chính sách tiền lương của Công ty May và Quảng cáo Việt : 57

2.3.2.1. Phân tích và đánh giá mức lương tối thiểu áp dụng tại công ty : 57

2.3.2.2. Phân tích và đánh giá hệ thống thang bảng lương hiện hành tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 58

2.3.2.3. Phân tích và đánh giá quy chế trả lương của Công ty May và Quảng cáo Việt : 60

2.3.3.Phân tích và đánh giá công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 62

2.3.3.1.Đối với công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại công ty: 62

2.3.3.2.Đối với công tác tính lương cho nhân viên tại công ty: 64

2.3.3.3.Đối với công tác phát lương tại công ty: 74

2.5. Đánh giá chung về công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 76

2.5.1. Những thành tựu đã đạt được : 76

2.5.2. Những hạn chế: 78

2.5.3. Nguyên nhân: 79

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY VÀ QUẢNG CÁO VIỆT 81

3.1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY MAY VÀ QUẢNG CÁO VIỆT TỪ NAY ĐẾN 2010: 81

3.1.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 81

3.1.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 82

3.1.2.1.Lĩnh vực xuất nhập khẩu: 82

3.1.2.2.Lĩnh vực đầu tư tài chính: 82

3.1.2.3. Lĩnh vực quảng cáo : 83

3.1.2.4.Nhu cầu vốn đầu tư phát triển: 83

3.1.2.5.Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất , tinh thần cho người lao động: 84

3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 85

3.2.1. Các biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho người lao động: 85

3.2.2. Các giải pháp nhằm cải thiện chính sách tiền lương: 87

3.2.2.1. Xây dựng tốt công tác định mức lao động: 87

3.2.2.2. Hoàn thiện quy chế trả lương 89

3.2.3. Các giải pháp nhằm cải thiện công tác tổ chức trả lương: 89

3.2.3.1.Điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích đối với nhân viên: 89

3.2.3.2. Hoàn thiện công tác xác định đơn giá tiền lương: 90

3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ cho công tác trả lương: 92

3.2.4.1.Nâng cao hiệu quả công tác phân tích công việc để làm cơ sở cho việc đánh giá thành tích của nhân viên: 92

3.2.4.2. Bố trí , sắp xếp lại lao động một cách hợp lý : 94

3.2.4.3. Hoàn thiện công tác thống kê , kiểm tra , nghiệm thu sản phẩm 96

3.2.5. Một số kiến nghị đối với nhà nước: 97

3.2.5.1. Kiềm chế lạm phát , bình ổn giá cả: 97

3.2.5.2. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn: 98

3.2.5.2. Một số kiến nghị khác : 99

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

Bảng 7: Thực trạng sử dụng lao động tại công ty năm 2006

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY