Đề tài Các hình thức trả lương, trả thưởng trong Công ty TNHH Quốc tế An Xuân

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận các hình thức trả lương, trả thưởng 3

I. Cơ sở lý luận các hình thức trả lương 3

1. Một số khái niệm về tiền lương 3

1.1. Tiền lương trước thời kỳ đổi mới 3

1.2. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường 3

1.3. Yêu cầu về tiền lương 3

1.4 Chức năng của tiền lương 4

2. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5

2.1. Tiền lương danh nghĩa 5

2.2. Tiền lương thực tế 5

2.3. Vai trò của tiền lương trong sản xuất kinhdoanh 6

2.4. Những nguyên tắc cơ bản trong trả lương 6

3. Trả hình thức trả lương 7

3.1 Trả lương theo sản phẩm 7

3.2 Trả lương theo thời gian 8

4. Quy chế trả lương trong các cơ quan doanh nghiệp 8

4.1 Các nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 8

4.2 Trình tự xây dựng quy chế trả lương 9

5. Quản lý tiến lương trong doanh nghiệp 11

II. Cơ sở lý luận các hình thức thưởng 11

1. Khái niệm tiền thưởng 11

2. Ý nghĩa của tiền thưởng 11

3. Nguyên tắc tổ chức tiền thưởng 12

4 Các hình thức thưởng 13

4.1. Thưởng từ lợi nhuận 13

4.2. Thưởng tiết kiệm vật tư 14

4.3. Thưởng nâng cao tỷ lệ hàng có chất lượng cao 14

4.4. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật 14

4.5. Thưởng sáng chế 14

Chương II: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương, trả thưởng trong Công ty TNHH Công nghiệp Đông Nam 15

I. Một số đặc điểm về Công ty TNHH Quốc tế An Xuân ảnh hưởng đến các hình thức trả lương, trả thưởng 15

1. Quá trình hình thành và phát triển 15

2. Sơ đồ tổ chức công ty và hoạt động chính 16

2.1. Sơ đồ tổ chức công ty 16

2.2. Chức năng nhiệm vụ 17

3. Cơ cấu lao động chính 19

4. Các lĩnh vực hoạt động chính, và qui mô năng lực sản xuất 19

4.1. Lĩnh vực hoạt động chính 19

4.2. Qui mô và năng lực sản xuất 21

II. Phân tích thực trạng các hình thức trả lương trong Công ty TNHH Quốc tế An Xuân 22

1. Trả lương thời gian đơn giản 22

1.1 Đối tượng áp dụng 22

1.2 Cách tính 22

2. Trả lương sản phẩm cá nhân 25

2.1 Đối tượng áp dụng 25

2.2 Cách tính 25

3. Các hình thức trả lương khoán 29

3.1 Đối tượng áp dụng 29

3.2 Cách tính 29

4. Hình thức trả lương thuê nhân công ngoài 30

4.1 Đối tượng áp dụng 30

4.2 Cách tính 31

III. Thực trạng các hình thức trả thưởng trong công ty TNHH Quốc tế An Xuân 32

1. Thưởng theo quá trình thực hiện công việc 32

2. Thưởng theo sáng kiến 36

3. Thưởng theo năng suất chất lượng 38

IV. Những nhận xét chung về các hình thức trả lương, trả thưởng trong công ty TNHH Quốc tế An Xuân 39

Chương III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong Công ty TNHH Quốc tế An Xuân 40

I. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức thưởng 40

1. Hoàn thiện hình thức thưởng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật 40

2. Sử dụng nhiều hơn và linh hoạt các hình thức thưởng 40

II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương 41

1. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 41

2. Hoàn thiện hình thức trả lương khoán 41

3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 43

4. Hoàn thiện hình thức trả lương thuê nhân công ngoài 48

II. Một số đề xuất khác 49

1. Giáo dục ý thức, trách nhiệm kỷ luật đối với người lao động 49

2. Đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên trong công ty 49

3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc 50

Kết luận 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY