Đề tài Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Từ Liêm 2001 -- 2010

Lời mở đầU 1

Chương I 3

Một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực 3

và nâng cao nguồn nhân lực 3

Các khái niệm : 3

1.1. Nguồn nhân lực 3

1.2. Chất lượng nguồn nhân lực 4

2.Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực 4

2.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ của dân cư 4

HAZ 5

HAZ 5

WHZ 5

Wait : Cân nặng thực tế của trẻ em i, tháng tuổi t 6

2.2. Các chỉ tiêu thể hiện trình độ văn hoá của người lao động 8

2.3. Chỉ tiêu trình độ chuyên môn kỷ thuật 8

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 9

3.1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 10

3.2.1 Giáo dục -- đào tạo 10

Dinh dưỡng và sức khoẻ 12

4.Tính cấp thiết khi nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 13

A,Xu hướng của tiến bộ khoa học công nghệ – nền kinh tế tri thức 13

b) Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá với những yêu càu về nguồn nhân lực 14

4.1. Vấn đề lý luận 16

c) 1.3. Lao động tác động tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 18

Chương II 20

Đánh giá thực trạng khi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Từ Liêm 20

I . Đặc điểm về tự nhiên – kinh tế - xã hội huyện Từ Liêm 20

Điều kiện tự nhiên 20

2. Về hoạt động kinh tế : 21

II . Thực trạng nguồn nhân lực trong thời gian 2000-2003 22

Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực 22

b) Cơ cấu theo thành phần kinh tế 24

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực 27

2.1. Thể lực của người lao động 27

CHUNG 28

CHUNG 29

Bảng: Cơ cấu lao động có TĐCM theo cấp bậc của cả nước 35

Chỉ tiêu 36

Đánh giá chất lượng về nguồn nhân lực 36

1.Những thành tựu đạt được 36

2. Những mặt hạn chế 38

3. Nguyên nhân: 39

3.1 Nguyên nhân đạt được 39

3.2 Nguyên nhân chưa đạt được 40

3.Tác động của chất lượng NNL đến đời khinh tế xã hội 40

Chương III . Phương hướng và giải pháp nâng cao chất kượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện 43

Từ Liêm 43

I . Các cơ sở khoa học để xác định phương hướng cải tiến nguồn nhân lực 43

Phân tích và dự báo NNL đến năm 2010 43

1.1 Về dân số và lao động 43

1.3 Về hệ thống các bệnh viện trạm xá 44

1.4. Cơ cấu kinh tế của huyện trong 10 năm tới: 45

Một số vấn đề tác động tới nguồn nhân lực trong thời gian tới 46

II . Quan điểm , mục tiêu nâng cao nguồn nhân lực 47

1.Các quan diểm 47

2. Phương hướng hoàn thiện 49

2.1 Phương hướng 49

2.2 Mục tiêu cụ thể 50

III . Các giải pháp 51

1.Nâng cao trình độ văn hoá , trình độ chuyên môn kỷ thuật cho người lao động 51

1.1. Thực hiện giáo dục-đào tạo trên nguyên tắc xã hội hoá, dân chủ hoá và nhân văn hóa 52

1.2. Tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục-đào tạo 53

1.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy 54

1.4. Xây dựng đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng và chất lượng 55

1.5. Đa dạng hoá các loại hình, các phương thức đào tạo 56

1.6. Đầu tư tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu 56

1.7. Các giải pháp khác 57

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước 58

2.1. Nhóm chính sách liên ngành 58

2.2 Chính sách chuyên ngành 60

3.Nâng cao thể lực cho người lao động 61

IV . Kiến nghị 64

1. Cần cải tiến công tác kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 64

2. Tăng cường nguồn vốn cho phát triển nguồn nhân lực 64

3. Đối với lĩnh vực giáo dục và chính sách giảt quyết việc làm 65

Kết luận 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY