Đề tài Bước đầu nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

Lời nói đầu 1

Chương I : Cơ sở khoa học của việc xây dựng các tiêu chí đánh giá

hiệu quả kinh tế - xã hội đối với một dự án quy hoạch

hệ thống thoát nước 4

I. Sự cần thiết đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội một dự án 4

1. Khái niệm, mục đích của việc đánh giá hiệu quả KT-XH

một dự án 4

2. Phương pháp thực hiện 4

3. Đánh giá hiệu quả KT_XH là công cụ để đo lường hiệu quả

phân phối 6

4. Sử dụng đánh giá hiệu quả KH- XH để ra quyết định thực thi

dự án 8

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả một dự án 10

1. Các chỉ tiêu đánh giá khía cạnh tài chính 10

1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận thuần của dự án 11

1.2. Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng 12

1.3.Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 13

1.4. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ 13

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả KT- XH 14

2.1. Giá trị gia tăng thuần tuý 14

2.2. Các chỉ tiêu tương tự phân tích tài chính 14

2.3. Số lao động có việc làm và số lao động có việc trên

1 đơn vị vốn đầu tư 14

2.4. Các chỉ tiêu phân phối thu nhập và công bằng xã hội 15

2.5. Chỉ tiêu tiất kiệm và tăng nguồn ngoại tệ 15

2.6. Các tác động khác của dự án 15

III. Đánh giá hiệu quả KT- XH đối với một dự án quy hoạch

tổng thể hệ thống thoát nước 16

1. Phân tích tác động tới môi trường của các dự án môi trường 16

2. Các phương pháp định giá thiệt hại do ô nhiễm 18

2.1. Phương pháp định giá trực tiếp 18

2.2. Phương pháp so sánh năng suất sản lượng thu hoạch 18

2.3. Phương pháp định giá theo hiệu quả sử dụng 18

2.4. Phương pháp định giá ô nhiễm đối với sức khoẻ 19

2.5. Phương pháp tiếp cận giá trị hưởng thụ 20

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả KT- XH của dự án quy hoạch

tổng thể hệ thống thoát nước 20

3.1. Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng của dự án 20

3.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 20

3.3. Hệ sô hoàn vốn nội bộ 21

Chương II. : Cơ sở thực tiễn của quy hoạch tổng thể hệ thống

thoát nước thành phố Hải Phòng 22

I. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng 22

1. Đặc điểm tự nhiên 22

1.1. Vị trí địa lý và địa hình 22

1.2.Điều kiện khí hậu 22

1.3. Điều kiện thuỷ văn 23

2. Đặc điểm kinh tế xã hội 24

II. Thực trạng hệ thống thoát nước 26

1. Khái quát 26

2. Hiện trạng hệ thống thoát nước 27

2.1. Lưu vực thoát nước 27

2.2. Hệ thống cống thoát nước 27

2.3. Hệ thống hồ điều hoà 30

2.4. Mương dẫn nước và cống ngăn triều 32

2.4.1. Mương dẫn nước 32

2.4.2. Cống ngăn triều 32

2.5. Trạm bơm nước thải 33

3. Hiện trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường liên quan đến

thoát nước 34

3.1. Hiện trạng ngập lụt 34

3.2. Những hậu quả môi trường liên quan đến thoát nước 35

3.2.1. Thành phần và tính chất nước thải thành phố Hải Phòng .35

3.2.2. Các vấn đề môi trường liên quan đến thoát nước 37

II. Quy hoạch hệ thống mới 38

1. Lựa chọn hệ thống thoát nước 38

2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mới 38

2.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 38

2.1.1. Khu vực Bắc đường sắt 38

2.1.2. Khu vực Đông Bắc và ĐôngNam 39

2.1.3. Khu vực Tây Nam 41

2.1.4. Các khu vực tách biệt 42

2.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 43

2.2.1. Khu vực Bắc đường sắt 44

2.2.2. Khu vực Đông Bắc- Đông Nam và Tây Nam 44

3. Đánh giá chung 46

Chương III.: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án quy hoạch

tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng 51

I. Đánh giá hiệu quả của dự án 51

1. Lựa chọn các thông số tính toán 51

2. Các chi phí khi thực hiện dự án 51

2.1. Chi phí đầu tư ban đầu 51

2.2. Chi phí phải trả hàng năm 54

3. Các lợi ích đạt được khi thực hiện dự án 54

3.1. Các lợi ích có thể lượng hoá được 55

3.1.1. Lợi ích do giảm ngập lụt 55

3.1.2. Lợi ích do cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng 59

3.1.3. Lợi ích do giảm chi phí xử lý nước thải 61

3.1.4. Lợi ích từ thu phí thoát nước 61

3.2. Các lợi ích không lượng hoá được 63

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án 64

4.1. Giá trị hiện tại ròng 64

4.2. Tỷ suất lợi nhuận 64

4. 3. Hệ số hoàn vốn nội bộ 65

II. Các kiến nghị và giải pháp 66

1. Cơ sở đề xuất kiến nghị 66

2. Các kiến nghị 66

2.1. Kiếnnghị về tổ chức, quản lý 66

2.2. Kiến nghị các giải pháp thu hút vốn cho dự án 67

2.3. Các giải pháp kỹ thuật 67

3. Các giải pháp 68

3.1. Giải pháp về quản lý, tổ chức 68

3.2. Giải pháp thu hút thêm vốn cho dự án 71

3.3. Giải pháp kỹ thuật 72

Kết kuận 75

Tài liệu tham khảo 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY