Đề tài Bước đầu nghiên cứu hiệu quả kinh tế cho giảm thiểu ô nhiễm tại Công ty phân lân Văn Điển

LỜI NÓI ĐẦU 3

LỜI CẢM ƠN 6

Chương I - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ- LỢI ÍCH(CBA) ĐỐI VỚI GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 7

I-KHÁI NIỆM CBA: 7

1.1-Khái niệm CBA: 7

1.2. Nội dung của phương pháp phân tích chi phí- lợi ích: 8

1.2.1-Các bước tiến hành 8

1.2.2- Các hạn chế của phương pháp phân tích chi phí- lợi ích 13

1.2.2.1- Hạn chế về mặt kỹ thuật của CBA 13

1.2.2.2- Các mục tiêu ngoài tính hiệu quả mà nó liên quan tới 13

1.2.3- Những biện pháp khắc phục hạn chế của CBA. 13

1.2.3.1- Biện pháp khắc phục những hạn chế kỹ thuật của CBA 13

1.2.3.2- Biện pháp khắc phục những mục tiêu ngoài tính hiệu quả mà nó liên quan đến 14

II- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH- PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN. 16

2.1- Phân tích tài chính- phân tích kinh tế xã hội của dự án: 16

2.2- Phân tích kỹ thuật của dự án: 17

2.3- Sự khác biệt giữa phân tích tài chính- kinh tế xã hội với phân tích kỹ thuật: 17

III- CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI CỦA DỰ ÁN 18

3.1- Giá trị hiện tại ròng (NPV) 18

3.2- Lợi nhuận tương đối của dự án (BCR) 20

3.3- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận nội bộ (IRR) 21

IV-KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CBA TRONG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 22

Chương II- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY PHÂN LÂN VĂN ĐIỂN 25

I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHÂN LÂN VĂN ĐIỂN 25

1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25

1.2-Đặc điểm trang thiết bị, lao động, nguyên liệu sản xuất kinh doanh 27

1.2.1- Đặc điểm trang thiết bị. 27

1.2.2- Đặc điểm về lao động 28

1.2.3- Đặc điểm nguyên liệu sản xuất 28

1.3- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 30

II- CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN 31

2.1- Dây chuyền công nghệ sản xuất phân lân nung chảy 31

2.1.1-Sơ đồ công nghệ sản xuất phân lân nung chảy 31

2.1.2- Quá trình sản xuất phân lân nung chảy. 33

2.1.3- Nguồn gây ô nhiễm 35

2.2- Dây chuyền công nghệ sản xuất phân lân nung chảy tại lò cao. 36

2.2.1- Sơ đồ công nghệ sản xuất phân lân tại lò cao. 36

2.2.2- Quá trình sản xuất phân lân nung chảy tại lò cao. 36

III- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 37

3.1- Tác động tới môi trường không khí 37

3.1.1- Tác động của tiếng ồn 37

3.1.2- Tác động của khí thải 38

3.2- Tác động của nước thải tới môi trường. 38

3.3- Tác động của chất thải rắn tới môi trường 39

3.4- Tác động tới sức khoẻ cán bộ công nhân viên 40

3.5- Tác động tới người dân quanh vùng 40

Chương III- PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO GIẢM THIỂU Ô NHIỄM (XỬ LÝ NƯỚC THẢI) Ở CÔNG TY PHÂN LÂN VĂN ĐIỂN 41

I-GIỚI THIỆU VỀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI 41

1.1- Sơ đồ công nghệ: Phương pháp bể lắng 41

1.2- Chu trình hoạt động của công nghệ xử lý nước thải. 42

1.3- Chất lượng nước đạt được sau khi qua xử lý: 42

II- CÁC CHI PHÍ CỦA CÔNG NGHỆ SỬ LÝ 43

2.1- Tổng chi phí ban đầu(C0): 43

2.2- Chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm (Ct): 43

2.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định: 44

III- LỢI ÍCH MANG LẠI TỪ VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI 44

3.1- Lợi ích sức khoẻ của người dân 44

3.2- Lợi ích của việc sử lý nước thải đối với Công ty 48

IV- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 48

4.1- Sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá phương án đầu tư về mặt xã hội 48

4.1.1- Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng 48

4.1.2- Sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận tương đối của dự án (CBR) 49

4.2- Đánh giá hiệu quả dự án đối với môi trường xung quanh Công ty 50

KẾT LUẬN CHUNG 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY