Đề tài Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trường

MỤC LỤC .i

DANH MỤC BẢNG BIỂU.iii

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.iv

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS.viii

MỞ ĐẦU .1

Tổng quan các nghiên cứu trước đây.1

Tính cấp thiết của đề tài.3

Mục tiêu của đề tài.4

Đối tượng nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu .4

Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu.4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN DỒN TÍCH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH DUY

TRÌ CỦA BIẾN DỒN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG .6

1.1. Tổng quan về biến dồn tích .6

1.2. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích và đánh giá của thị trường đối với biến

dồn tích .13

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.17

2.1. Đo lường biến dồn tích trong nghiên cứu.17

2.2. Đo lường tính ổn định duy trì của biến dồn tích .17

2.3. Đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích.20

2.4. Phương pháp nghiên cứu.21

2.5. Chọn mẫu.21

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .23

3.1. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích .23

3.1.1. Mô tả thống kê.23

3.1.2. Ước lượng các mô hình với toàn bộ mẫu .26

3.1.3. Ước lượng các mô hình với từng nhóm phân loại.27

3.1.3.1. Tính ổn định duy trì theo mức độ biến thiên của biến dồn tích .27

3.1.3.2. Tính ổn định duy trì theo độ lớn của biến dồn tích .30

3.1.3.3. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích so với dòng tiền.35

3.2. Mức độ đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích .41

3.2.1. Mô tả thống kê.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY