Đề tài Bàn về tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 21.1 Khái niệm và đặc điểm TSCĐ HH. 21.1.1 Khái niệm. 21.1.2 Đặc điểm TSCĐ HH. 31.2 Yêu cầu của quản lý TSCĐ HH. 31.3 Nguyên tắc tổ chức kế toán TSCĐ HH 3PHẦN 2: NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 52.1 Tổ chức phân loại và đánh giá TSCĐ HH 52.1.1 Tổ chức phân loại TSCĐ HH 52.1.2 Tổ chức đánh giá TSCĐ HH. 62.1.2.1 Nguyên giá của TSCĐ HH. 62.1.2.2 Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ. 82.1.2.3 Giá trị còn lại củaTSCĐ. 112.2 Hạch toán tăng giảm và sửa chữa TSCĐ HH. 122.2.1 Tài khoản sử dụng. 122.2.2 Hạch toán tình hình tăng TSCĐ HH. 122.2.3 Hạch toán tình hình giảm TSCĐ HH. 142.2.4 Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ 152.3 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH. 152.3.1 Các loại chứng từ sử dụng 152.3.2 Thủ tục hạch toán TSCĐ HH. 162.3.3 Các loại sổ sách sử dụng trong tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ HH 172.3.3.1 Thẻ TSCĐ 172.3.3.2 Sổ TSCĐ: 192.4 Tổ chức kế toán tổng hợp TSCĐ. 232.4.1 Nếu doanh nghiệp áo dụng theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung thì các nghiệp vụ tăng, giảm, khấu hao TSCĐ theo dõi trên: 242.4.2 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ là Chứng từ ghi sổ thì các sổ tổng hợp sử dụng bao gồm: 252.4.3 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ. 262.4.4 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký Sổ cái thì sổ sách sử dụng bao gồm: 27PHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HH 293.1. Những bất cập phải hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp 293.2: Yêu cầu hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp Việt Nam: 293.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ HH : 303.4. Giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH: 31KẾT LUẬN 33TÀI LIỆU THAM KHẢO 34DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 35

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 2

1.1 Khái niệm và đặc điểm TSCĐ HH. 2

1.1.1 Khái niệm. 2

1.1.2 Đặc điểm TSCĐ HH. 3

1.2 Yêu cầu của quản lý TSCĐ HH. 3

1.3 Nguyên tắc tổ chức kế toán TSCĐ HH 3

PHẦN 2: NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 5

2.1 Tổ chức phân loại và đánh giá TSCĐ HH 5

2.1.1 Tổ chức phân loại TSCĐ HH 5

2.1.2 Tổ chức đánh giá TSCĐ HH. 6

2.1.2.1 Nguyên giá của TSCĐ HH. 6

2.1.2.2 Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ. 8

2.1.2.3 Giá trị còn lại củaTSCĐ. 11

2.2 Hạch toán tăng giảm và sửa chữa TSCĐ HH. 12

2.2.1 Tài khoản sử dụng. 12

2.2.2 Hạch toán tình hình tăng TSCĐ HH. 12

2.2.3 Hạch toán tình hình giảm TSCĐ HH. 14

2.2.4 Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ 15

2.3 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH. 15

2.3.1 Các loại chứng từ sử dụng 15

2.3.2 Thủ tục hạch toán TSCĐ HH. 16

2.3.3 Các loại sổ sách sử dụng trong tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ HH 17

2.3.3.1 Thẻ TSCĐ 17

2.3.3.2 Sổ TSCĐ: 19

2.4 Tổ chức kế toán tổng hợp TSCĐ. 23

2.4.1 Nếu doanh nghiệp áo dụng theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung thì các nghiệp vụ tăng, giảm, khấu hao TSCĐ theo dõi trên: 24

2.4.2 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ là Chứng từ ghi sổ thì các sổ tổng hợp sử dụng bao gồm: 25

2.4.3 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ. 26

2.4.4 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký Sổ cái thì sổ sách sử dụng bao gồm: 27

PHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HH 29

3.1. Những bất cập phải hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp 29

3.2: Yêu cầu hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp Việt Nam: 29

3.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ HH : 30

3.4. Giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH: 31

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY