Đề tài Áp dụng mô hình CTM - CTC trong Tổng Công ty XDCT Giao thông 1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 5

1.1. Cơ cấu tổ chức công ty mẹ - công ty con 5

1.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức quản lý các doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 5

1.1.2. Khái niệm về Công ty mẹ - Công ty con: 7

1.1.2.1. Công ty mẹ: 7

1.1.2.2. công ty con: 9

1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con: 10

1.1.4. Thể chế hoá các mối quan hệ giữa CTM và CTC. 18

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty mẹ, công ty con. 23

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty mẹ. 23

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty con 27

1.3. Quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con. 28

1.3.1. Quan hệ giữa công ty mẹ Nhà nước với công ty con Nhà nước. 28

1.3.2. Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con là công ty TNHH một thành viên. 29

1.3.3. Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con có số cổ phần chi phối của công ty mẹ. 30

1.3.4. Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty cổ phần, vốn góp không chi phối của công ty mẹ. 31

1.4. Các ưu điểm của mô hình CTM - CTC 32

1.5. Kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp ở các nước phát triển và tổ chức quản lý theo mô hình CTM - CTC ở nước ta. 33

1.5.1. Kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp ở các nước phát triển. 33

1.5.2. Tình hình thí điểm mô hình CTM - CTC ở nước ta. 36

1.5.3. Dẫn chứng về tổ chức quản lý theo mô hình CTM - CTC trong thực tế: 37

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 40

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tổng Công ty XDCT Giao thông 1 40

2.1.1. Giới thiệu chung 40

2.1.2. Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong CIENCO 1 44

2.2. Đánh giá thực hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng Tổng Công ty XDCT Giao thông 1 55

2.1.1. Về trình độ công nghệ 55

2.2.2. Về liên kết kinh tế 55

2.2.3. Về tổ chức quản lý 57

2.2.4. Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp 59

CHƯƠNG III. NGHIÊN CỨU VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CTM - CTC VÀO CIENCO 1 61

3.1. Tổ chức công ty mẹ và các công ty con: 61

3.2 Hoàn thiện hội đồng quản trị của CTM và bộ máy quản lý của các CTC 65

3.2.1. Hoàn thiện Hội đồng quản trị của Công ty mẹ 65

3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý của các CTC 70

3.3. Xây dựng mối quan hệ giữa CTM và CTC 71

3.4. Một số biện pháp quản lý phục vụ cho mô hình CTM - CTC 76

3.4.1. CTM quản lý CTC thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 76

3.4.2. Tổ chức thị trường và thực hiện hợp đồng 79

3.4.3. Tổ chức huy động, quản lý sử dụng và bảo toàn vốn 81

3.4.4. Tổ chức nghiên cứu triển khai về sản phẩm mới, công nghệ mới 89

3.4.5. Tổ chức đào tạo CB - CNVC 95

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY