Đề tài Áp dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa

Lời mở đầu . 1

Phần thứ nhất: Lý luận cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng. 3

1.1. Những vấn đề cơ bản về chất lượng 3

1.1.1. Khái niệm chất lượng 3

1.1.2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm . 3

1.1.3. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm . 4

1.2. Quản lý chất lượng . 6

1.2.1. Khái niệm về quản lý chất lượng . 6

1.2.2. Vai trò của quản lý chất lượng . 7

1.2.3. Chức năng của quản lý chất lượng 8

1.2.4. Nội dung quản lý chất lượng trong doanh nghiệp . 9

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp .

13

1.2.6. Những nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm . 17

1.3. Công cụ thống kê trong quản lý chất lượng sản phẩm 19

1.3.1. Vai trò của việc sử dụng công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng sản phẩm .

19

1.3.2. Một số công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng . 19

1.3.3. Biểu đồ kiểm soát . 20

Phần thứ hai: Thực trạng áp dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng của Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa .

25

2.1. Giới thiệu về Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa . 25

2.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 26

2.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 29

2.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa .

29

2.3.2. Lao động . 32

2.3.3. Đặc điểm về dây chuyền công nghệ và máy móc thiết bị . 33

2.3.4. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 37

2.4. Thực trạng áp dụng thống kê để kiểm soát chất lượng tại Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa .

38

2.4.1. Tỷ lệ sai hỏng và lý do quyết định mặt hàng theo dõi chất lượng sản phẩm .

38

2.4.2. Quy trình kiểm tra chất lượng ở phân xưởng may 40

2.4.3. Quy trình kiểm tra chất lượng giầy thành phẩm . 40

2.4.4. Xây dựng biểu đồ kiểm soát -R 45

Phần thứ ba: Các đánh giá và giải pháp 49

3.1. Đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp giầy Niệm Nghĩa .

49

3.1.1. Những mặt đạt được . 49

3.1.2 Một số hạn chế . 50

3.2. Một số giải pháp . 50

Kết luận . 56

Tài liệu tham khảo . 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY