Đề tài Áp dụng các mô hình toán kinh tế trong việc phân tích cổ phiếu ngành điện trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Mục tiêu nghiên cứu 2

Phương pháp nghiên cứu 2

Phạm vi nghiên cứu 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐIỆN VÀ CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH ĐIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 5

1.1 Tổng quan về ngành điện Việt Nam 5

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 7

1.2 Thực trạng ngành điện ở nước ta hiện nay 9

1.2.1 Một vài số liệu thống kê 9

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngành: phân tích SWOT 13

1.2.2.1 Các nhân tố thuận lợi (điểm mạnh) 13

1.2.2.2 Các yếu tố bất lợi (điểm yếu) 15

1.2.2.3 Cơ hội phát triển của ngành 17

1.2.2.4 Thách thức đối với ngành 18

1.2.3 So sánh ngành điện của Việt Nam với ngành điện của một số nước trên thế giới 18

2. Giới thiệu các cổ phiếu ngành điện 19

2.1 Xu hướng biến động của nhóm cổ phiếu ngành điện trong thời gian qua 19

2.2 Những rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư vào cổ phiếu ngành điện 20

2.3 Thông tin về các doanh nghiệp trong ngành có cổ phiếu niêm yết trên sàn 20

2.3.1 CTCP thủy điện Nậm Mu 21

2.3.1.2 Thông tin về công ty 21

2.3.1.2 Thông tin về cổ phiếu HJS 22

2.3.2 CTCP thủy điện Nà Lơi 22

2.3.2.1 Thông tin về công ty 22

2.3.2.2 Thông tin về cổ phiếu NLC 23

2.3.3 CTCP nhiệt điện Phả Lại 23

2.3.3.1 Một số thông tin về công ty 23

2.3.3.2 Thông tin về cổ phiếu PPC 24

2.3.4 CTCP thủy điện Ry – Ninh II 25

2.3.4.1 Một số thông tin về công ty 25

2.3.4.2 Thông tin về cổ phiếu RHC 25

2.3.5 CTCP thủy điện Cần Đơn 26

2.3.5.1 Một số thông tin về công ty 26

2.3.5.2 Thông tin về cổ phiếu SJD 27

2.3.6 CTCP thủy điện Thác Bà 27

2.3.6.1 Một số thông tin về công ty 27

2.3.6.2 Thông tin về cổ phiếu TBC 28

2.3.7 CTCP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 28

2.3.7.1 Một số thông tin về Công ty 28

2.3.7.2 Thông tin về cổ phiếu VSH 29

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NGÀNH– CÁCH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 30

2.1. Phân tích cổ phiếu ngành – các vấn đề cần quan tâm 30

2.1.1. Phân tích tổng quan 30

2.1.2 Vấn đề định giá cổ phiếu 30

2.1.3 Vấn đề đánh giá rủi ro 31

2.1.4 Phương pháp tính chỉ số ngành 33

2.2 Các chỉ tiêu tài chính trong phân tích cổ phiếu 34

2.2.1 Các chỉ tiêu tài chính của công ty trong ngành và của ngành 34

2.2.1.1 Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 34

2.2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán 35

2.2.1.3 Hệ số cơ cấu tài chính 37

2.2.2 Các chỉ số liên quan đến cổ phiếu 37

2.2.2.1 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 37

2.2.2.3 Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) 38

2.2.2.4 Hệ số giá trên doanh thu (P/S) 39

2.3 Các phương pháp định giá cổ phiếu thông dụng 39

2.3.1 Phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu 39

2.3.1.1 Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (DDM – Divident Discount Model) 39

2.3.1.2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE – Free Cashflow to Equity) 41

2.3.2 Phương pháp sử dụng các nhân tử (Multiples) 44

2.3.2.1 Giới thiệu một số nhân tử thông dụng trong định giá cổ phiếu 44

2.3.2.2 Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E 45

2.3.2.2.1 Xây dựng hệ số P/E chuẩn 45

2.3.2.2.2 Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E 47

2.3.2.2 Định giá dựa vào hệ số P/BV 48

2.3.2.2.1 Xây dựng hệ số P/BV chuẩn 48

2.3.3.2.2 Định giá dựa trên hệ số P/BV 49

2.3.2.3 Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/S 49

2.3.2.3.1 Xây dựng hệ số P/S chuẩn 49

2.3.3.3.2 Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/S 50

2.3.5 Các yếu tố trong định giá 50

2.3.5.1 Chi phí vốn chủ sở hữu - ke 50

2.3.5.2 Tốc độ tăng trưởng thu nhập – g 51

2.3.5.3 Thu nhập trên mỗi cổ phần (ROE), biên lợi nhuận (NPM) 53

2.3.5.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (p), lãi suất phi rủi ro (Rf) và độ giao động của lợi suất tài sản (σ) 53

2.3.6 Vấn đề áp dụng các phương pháp định giá cổ phiếu ở Việt Nam 54

2.4 Phân tích rủi ro cổ phiếu thông qua hệ số Bêta () 56

2.4.1 Giới thiệu về hệ số Bêta 56

2.4.2 Ước lượng hệ số  57

2.4.3 Hệ số Bêta và vấn đề đánh giá rủi ro cổ phiếu 63

CHƯƠNG III: ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ TRONG PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NGÀNH ĐIỆN 65

3.1 Cơ sở dữ liệu thực nghiệm 65

3.2 Phân tích tổng quan cổ phiếu ngành điện 66

3.2.1 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của các công ty trong ngành 66

3.2.2 Phân tích cổ phiếu của các công ty trong ngành 71

3.2.2.1 Biến động giá cổ phiếu ngành điện thời gian qua 71

3.2.2.2 Các chỉ tiêu liên quan đến cổ phiếu của các công ty trong ngành 72

3.4 Phân tích rủi ro cổ phiếu thông qua hệ số Bêta 73

3.4.1 Kiểm định tính dừng của các chuỗi lợi suất 73

3.4.2 Ước lượng mô hình SIM đối với chuỗi lợi suất các cổ phiếu 75

3.5 Định giá các cổ phiếu ngành điện 77

3.5.1 Lựa chọn mô hình định giá cổ phiếu 77

3.5.2 Định giá các cổ phiếu NLC, RHC, TBC, VSH bằng phương pháp sử dụng các nhân tử 78

3.5.2.1 Các yếu tố trong định giá 78

3.5.2.2 Định giá các cổ phiếu 81

3.5.3 Định giá các cổ phiếu HJS, PPC và SJD bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) 82

3.5.3.1 Một số giả định 82

3.5.3.2 Định giá cổ phiếu HJS 82

Phụ lục 84

Một số phương pháp định giá cổ phiếu khác 84

Phương pháp định giá quyền chọn (OPM – Option Pricing Model) 84

 Cơ sở lý thuyết của mô hình 84

 Một số giả thiết của mô hình 85

 Mô hình 85

Phương pháp định giá dựa vào quá trình giá 86

 Dạng của mô hình 86

 Ước lượng các tham số của mô hình phục vụ cho việc định giá cổ phiếu 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY