Đề tài Ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Daklak

MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤTMỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiết của đề tài 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 21.3 Đối tượng nghiên cứu 21.4 Phạm vi nghiên cứu 31.4.1 Phạm vi về không gian 31.4.2 Phạm vi về thời gian 3 PHẦN THỨ HAITỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận về công tác chế biến gỗ 42.1.1 Khái niệm, phân loại, yêu cầu của công tác chế biến gỗ 42.1.1.1 Khái niệm chung về sản phẩm mộc 42.1.1.2 Phân loại sản phẩm mộc 42.1.1.3 Yêu cầu chung đối với một sản phẩm mộc 52.1.2 Quy trình sản xuất, gia công đồ mộc 62.1.3 Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 82.1.3.1 Khái niệm và ý nghĩa của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 82.1.3.2 Các yêu cầu của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 92.1.4 Giá thành sản phẩm 92.1.4.1 Khái niệm 92.1.4.2 Ý nghĩa của việ hạ giá thành sản phẩm 112.1.4.3 Các biện pháp chủ yếu để hạ giá thành sản phẩm 122.1.5 Tính toán công nghệ và giá thành sản phẩm 142.1.6 Đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp trong sản xuất kinh doanh 152.1.6.1 Đặc điểm về chu kỳ sản xuất 152.1.6.2 Đặc điểm về địa bàn hoạt động của doanh nghiệp lâm nghiệp 162.1.6.3 Tính mùa vụ trong sản xuất 162.1.7 Đặc điểm của mặt hàng lâm sản ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 162.1.7.1 Đặc điểm về sản phẩm 162.2 Cơ sở thực tiễn công tác chế biến gỗ 182.2.1 Công nghiệp chế biến gỗ trên thế giới 182.2.2 Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam 202.2.3 Công tác chế biến gỗ ở DakLak 23 PHẦN THỨ BAĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tổng quan về Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 253.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 253.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ cao su DakLak 253.1.3 Bộ máy quản lý và tình hình lao động của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 273.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 273.1.3.2 Tình hình lao động của Công ty 313.1.4 Các hoạt động cơ bản của công ty Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 323.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động 323.2 Phương pháp nghiên cứu 333.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 333.2.2 Phương pháp so sánh 333.2.3 Phương pháp chuyên gia 343.2.4 Phương pháp thống kê kinh tế 343.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 343.2.6 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 34   PHẦN THỨ TƯKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng công tác chế biến gỗ của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 384.1.1 quy trình sản xuất sản phẩm Phôi Sơ chế 384.1.1.1 Khai thác gỗ tròn 384.1.1.2 Nguyên liệu nhập xưởng 414.1.1.3 Cưa xẻ gỗ nguyên liệu tại xưởng 424.1.1.4 Phân loại phôi 484.1.1.5 Ngâm tẩm áp lực 484.1.1.6 Phôi đua vào lò sấy 494.1.1.7 Phôi ra là, phân loại, đai kiện 504.1.2 Quy trình chế biến sản phẩm gỗ Tinh chế 504.1.2.1 Quy trình pha Phôi, tạo Phôi 524.1.2.2 Quy trình Finger ghép dọc 524.2.2.3 Quy trình bào bốn mặt Lipsaw hai cạnh qua công đoạn bốn mặt 524.2.2.4 Quy trình ghép ngang 524.2.2.5 Quy trình chà nhám, xử lý sản phẩm 534.2.2.6 Quy trình kiểm nghiệm, đóng kiện, đóng gói sản phẩm 534.2.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 534.2 Kết quả của công tác Hạ giá thành tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 574.2.1 Giá thành sản phẩm gỗ tròn nguyên liệu 574.2.2 Giá thành sản phẩm Sơ chế 584.2.3 Giá thành sản phẩm Tinh chế 61 PHẦN THỨ NĂMKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 625.2 Kiến nghị 62

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng nghiên cứu 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu 3

1.4.1 Phạm vi về không gian 3

1.4.2 Phạm vi về thời gian 3

PHẦN THỨ HAI

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý luận về công tác chế biến gỗ 4

2.1.1 Khái niệm, phân loại, yêu cầu của công tác chế biến gỗ 4

2.1.1.1 Khái niệm chung về sản phẩm mộc 4

2.1.1.2 Phân loại sản phẩm mộc 4

2.1.1.3 Yêu cầu chung đối với một sản phẩm mộc 5

2.1.2 Quy trình sản xuất, gia công đồ mộc 6

2.1.3 Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 8

2.1.3.1 Khái niệm và ý nghĩa của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 8

2.1.3.2 Các yêu cầu của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 9

2.1.4 Giá thành sản phẩm 9

2.1.4.1 Khái niệm 9

2.1.4.2 Ý nghĩa của việ hạ giá thành sản phẩm 11

2.1.4.3 Các biện pháp chủ yếu để hạ giá thành sản phẩm 12

2.1.5 Tính toán công nghệ và giá thành sản phẩm 14

2.1.6 Đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp trong sản xuất kinh doanh 15

2.1.6.1 Đặc điểm về chu kỳ sản xuất 15

2.1.6.2 Đặc điểm về địa bàn hoạt động của doanh nghiệp lâm nghiệp 16

2.1.6.3 Tính mùa vụ trong sản xuất 16

2.1.7 Đặc điểm của mặt hàng lâm sản ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 16

2.1.7.1 Đặc điểm về sản phẩm 16

2.2 Cơ sở thực tiễn công tác chế biến gỗ 18

2.2.1 Công nghiệp chế biến gỗ trên thế giới 18

2.2.2 Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam 20

2.2.3 Công tác chế biến gỗ ở DakLak 23

PHẦN THỨ BA

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Tổng quan về Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 25

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 25

3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần chế biến gỗ cao su DakLak 25

3.1.3 Bộ máy quản lý và tình hình lao động của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 27

3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 27

3.1.3.2 Tình hình lao động của Công ty 31

3.1.4 Các hoạt động cơ bản của công ty Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 32

3.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động 32

3.2 Phương pháp nghiên cứu 33

3.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 33

3.2.2 Phương pháp so sánh 33

3.2.3 Phương pháp chuyên gia 34

3.2.4 Phương pháp thống kê kinh tế 34

3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 34

3.2.6 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 34

PHẦN THỨ TƯ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thực trạng công tác chế biến gỗ của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 38

4.1.1 quy trình sản xuất sản phẩm Phôi Sơ chế 38

4.1.1.1 Khai thác gỗ tròn 38

4.1.1.2 Nguyên liệu nhập xưởng 41

4.1.1.3 Cưa xẻ gỗ nguyên liệu tại xưởng 42

4.1.1.4 Phân loại phôi 48

4.1.1.5 Ngâm tẩm áp lực 48

4.1.1.6 Phôi đua vào lò sấy 49

4.1.1.7 Phôi ra là, phân loại, đai kiện 50

4.1.2 Quy trình chế biến sản phẩm gỗ Tinh chế 50

4.1.2.1 Quy trình pha Phôi, tạo Phôi 52

4.1.2.2 Quy trình Finger ghép dọc 52

4.2.2.3 Quy trình bào bốn mặt Lipsaw hai cạnh qua công đoạn bốn mặt 52

4.2.2.4 Quy trình ghép ngang 52

4.2.2.5 Quy trình chà nhám, xử lý sản phẩm 53

4.2.2.6 Quy trình kiểm nghiệm, đóng kiện, đóng gói sản phẩm 53

4.2.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 53

4.2 Kết quả của công tác Hạ giá thành tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Cao Su DakLak 57

4.2.1 Giá thành sản phẩm gỗ tròn nguyên liệu 57

4.2.2 Giá thành sản phẩm Sơ chế 58

4.2.3 Giá thành sản phẩm Tinh chế 61

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận 62

5.2 Kiến nghị 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY