Đề kiểm tra học kì II Hóa học 10 - Mã đề thi 104

Câu 9: Oxi không tham gia phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cl2. B. Zn. C. S. D. Fe.

Câu 10: Cho 6,4 gam Cu cháy trong khí Clo, sau phản ứng hoàn toàn sẽ thu được khối lượng muối là?

A. 54 gam B. 27 gam C. 13,5 gam D. 71 gam

Câu 11: Phaûn öùng naøo sau ñaây duøng ñieàu cheá khí clo trong coâng nghieäp

A. 2KMnO4 + 16 HCl 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O

B. 2 NaCl + 2 H2O 2NaOH + H2 + Cl2

C. K2Cr2O7 +14 HCl 2 KCl + 2CrCl3 + 3 Cl2 + 7 H2O

D. MnO2 + 4 HCl MnCl2 + Cl2 + H2O

Câu 12: Cho dãy các chất: Fe, NaOH, Ag, Mg, CaCO3, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 6. B. 4. C. 1. D. 5.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY