Đề cương bài giảng Lý thuyết tài chính

Mục lục I. Khái niệm tài chính . 2 1. Định nghĩa . 2 2. Đặc trưng của quan hệtài chính . 2 II. Chức năng và vai trò của tài chính. 4 1. Chức năng của tài chính . 4 2. Vai trò của tài chính . 6 III. Điều kiện ra đời và lịch sửphát triển của tài chính . 6 1. Điều kiện ra đời của tài chính. 7 2. Sựphát triển của tài chính . 7 IV. Phân loại hệthống tài chính . 9 1. Dựa theo tính chất phân phối của tài chính . 9 2. Dựa theo phạm vi của quan hệtài chính . 10 3. Dựa theo hình thức sởhữu . 10 Chương II: Tiền tệvà lưu thông tiền tệ. 11I. Tiền tệ. 11 1. Khái niệm tiền tệ. 11 2. Chức năng tiền tệ. 11 3. Lịch sửphát triển của tiền tệ. 12 II. Các chế độtiền tệ. 14 1. Chế độhai bản vị(Bimetallic Standard) . 14 2. Chế độbản vịvàng (Gold Standard) . 14 3. Chế độlưu thông tiền giấy . 15 III. Cung cầu tiền tệ. 15 1. Khối tiền tệ. 16 2. Cung tiền và cầu tiền . 16 IV. Lạm phát. 19 1. Khái niệm lạm phát . 20 2. Đo lường lạm phát. 20 3. Nguyên nhân của lạm phát . 21 4. Các ảnh hưởng của lạm phát . 22 5. Một sốvấn đềkhác khi nghiên cứu lạm phát. 22 V. Chính sách tiền tệ. 23 1. Chính sách hoạt động công khai trên thịtrường. 23 2. Chính sách tái chiết khấu (discount policy) . 24 3. Chính sách quỹdựtrữbắt buộc (Reserve requirements) . 24 4. Chính sách quản lý ngoại hối . 24 5. Chính sách quản lý tỷgiá hối đoái (foreign exchange policy) . 25 VI. Hệthống tiền tệquốc tế(SGK) . 25 VII. Khái niệm ngân sách Nhà nước . 26 1. Định nghĩa ngân sách Nhà nước. 26 2. Đặc điểm ngân sách Nhà nước . 27 VIII. Vai trò của ngân sách Nhà nước. 28 1. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. 28 2. Điều tiết kinh tế, xã hội . 29 IX. Thu ngân sách Nhà nước. 30 1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước. 31 2. Phân loại và quản lý nguồn thu . 34 X. Thuế. 361. Phân loại thuế. 36 2. Nội dung cơbản của một luật thuế. 37 3. Nguyên tắc đánh thuế. 40 XI. Chi ngân sách Nhà nước. 41 Mục lục 1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước.41 2. Nguyên tắc chi.42 3. Cân đối ngân sách Nhà nước.42 XII. Khái quát chung vềbảo hiểm(Insurance).43 1. Định nghĩa bảo hiểm.43 2. Đặc điểm của bảo hiểm.43 XIII. Vai tròcủa bảo hiểm.44 1. Ổn định kinh doanh và đời sống.44 2. Hạn chếrủi ro và hậu quảcủa nó.45 3. Huy động và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác.46 XIV. Những thuật ngữcơbản trong bảo hiểm.47 1. Rủi ro (Risk).47 2. Đối tượng bảo hiểm(Object of insurance contract).48 3. Các bên thamgia hoạt động bảo hiểm.49 4. Sốtiền bảo hiểm(Amount of Insurance) và giá trịbảo hiểm (Value of Insurance)51 5. Giá cảcủa bảo hiểm(Premiumrate).52 6. Một sốloại bảo hiểm đặc biệt.53 7. Các chế độbồi thường trong bảo hiểm(Indemnity).54 8. Tổn thất (Loss) trong bảo hiểmtài sản.56 XV. Phân loại bảo hiểm.56 1. Căn cứvào đối tượng bảo hiểm.56 2. Căn cứvào tính chất của bảo hiểm.57 3. Căn cứvào tính chất bắt buộc của bảo hiểm.58 4. Căn cứvào các đặc điểmkhác.58 XVI. Các nguyên tắc bảo hiểm.58 1. Nguyên tắc chỉchấp nhận rủi ro bảo hiểm.59 2. Nguyên tắc tương xứng.59 3. Nguyên tắc bồi thường vừa đủ.60 4. Nguyên tắc không trút bỏtrách nhiệm.61 XVII. Các bộphận chủyếu của một quy tắc bảo hiểm.62 1. Đối tượng bảo hiểm.62 2. Phạm vibảo hiểm.62 3. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.62 Chương V: Những vấn đềcơbản của tín dụng.63I. Khái niệmtín dụng (Credit).63 1. Định nghĩa tín dụng.63 2. Bản chất và vai trò của tín dụng đối với nền kinh tếquốc dân.63 II. Các loại tín dụng cơbản trong nền kinh tếquốc dân.64 1. Căn cứvào thời hạn tín dụng.64 2. Căn cứvào chủthểcấp tín dụng.66 3. Căn cứvào mục đích cấp tín dụng.67 4. Căn cứvào đối tượng cấp tín dụng.67 5. Căn cứvào khảnăng bao tín dụng.68 6. Căn cứvào phạm visửdụng tín dụng.69 III. Những vấn đềcần chú ý trong tín dụng.69 1. Nguồn hình thành nên vốn tín dụng.69 2. Tiền lãi vàlãi suất trong tín dụng.70 3. Phí suất tín dụng.72 4. Thời hạn tín dụng.72 5. Phương tiện lưu thông tín dụng.73 IV. Hai loại hình tín dụng cơbản trong nền kinh tếvà đặc điểm của nó.74 1. Tín dụng thương mại.74 2. Tín dụng ngân hàng.74 118Bài giảngthamkhảo Mục lục V. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.76 1. Đảm bảo nhu cầu vềvốn cho doanh nghiệp.76 2. Tăng cường hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp.76 VI. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp .77 1. Phân loại tài sản.78 2. Phân loại nguồn vốn .84 VII. Phân loại chi phí của doanh nghiệp .88 1. Khái niệm vềchi phí của doanh nghiệp.88 2. Phân loại chi phí kinh doanh.88 VIII. Phân loại thu nhập của doanh nghiệp .90 1. Thu nhập từsản xuất kinh doanh:.90 2. Thu nhập từ đầu tưtài chính:.91 3. Thu nhập bất thường:.91 IX. Phân tích tài chính .91 1. Khảnăng thanh toán của doanh nghiệp.92 2. Khảnăng sinh lợi của doanh nghiệp.92 3. Khảnăng hoạt động của doanh nghiệp.93 4. Khảnăng sinh lợi của vốn đầu tư.94 5. Các cân đối vềtài sản và nguồn vốn.94 X. Các nguyên tắc hoạt động của tài chính doanh nghiệp.95 1. Giữchữtín.95 2. Bảo toàn và phát triển vốn.95 XI. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.95 1. Nộp thuếthu nhập.95 2. Trích lập quỹdựphòng tài chính.95 3. Bù đắp các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ.95 4. Trích lập các quỹkhác hoặc sửdụng vào các mục đích mởrộng SXKD.96 5. Trảcổtức và lãi liên doanh.96 Chương VII: Ngân hàng và các nghiệp vụngân hàng.98I. Lý luận chung vềngân hàng.98 1. Sựra đời và phát triển của hệthốngngân hàng.98 2. Các hoạt động cơbản của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.99 II. Ngân hàng trung ương.100 1. Định nghĩa.100 2. Lý do ra đời của ngân hàng trung ương.100 3. Vai trò của ngân hàng trung ương.101 III. Ngân hàng thương mại.102 1. Định nghĩa.102 2. Phân loại.102 IV. Các nghiệp vụcủa ngân hàng thương mại.103 1. Nghiệp vụhuy động vốn.103 2. Nghiệp vụcho vay.104 3. Nghiệp vụtrung gian.105 4. Sức hoàn trảcủa ngân hàng thương mại.106 V. Các tổchức tín dụng phi ngân hàng.106 1. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm.107 2. Quỹtín dụng.107 3. Công ty tài chính.107 Chương VIII: Thịtrường vốn.108I. Khái niệm vềvốn và thịtrường vốn.108 1. Định nghĩa thịtrường vốn.108 2. Sựhình thành thịtrường vốn.108 II. Vai trò của thịtrường vốn.109 119Bài giảngthamkhảoMục lục 1. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả.109 2. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủthểkinh tế.109 3. Góp phần ổn định lưu thông tiền tệ.109 III. Phân loại thịtrường vốn.109 1. Theo thời hạn luân chuyển của vốn.109 2. Theo nguồn gốc của chứng khoán.110 3. Theo cách thức tổchức.111 IV. Các công cụmua bán vốn trên thịtrường vốn.111 1. Trên thịtrường tiền tệ.111 2. Trên thịtrường chứng khoán.112 V. Chủthểthamgia tại thịtrường vốn.114 1. Trên thịtrường tiền tệ.114 2. Trên thịtrường chứng khoán.115 VI. Thịtrường vốn quốc tế.115

Mục lục

I. Khái niệm tài chính . 2

1. Định nghĩa . 2

2. Đặc trưng của quan hệtài chính . 2

II. Chức năng và vai trò của tài chính. 4

1. Chức năng của tài chính . 4

2. Vai trò của tài chính . 6

III. Điều kiện ra đời và lịch sửphát triển của tài chính . 6

1. Điều kiện ra đời của tài chính. 7

2. Sựphát triển của tài chính . 7

IV. Phân loại hệthống tài chính . 9

1. Dựa theo tính chất phân phối của tài chính . 9

2. Dựa theo phạm vi của quan hệtài chính . 10

3. Dựa theo hình thức sởhữu . 10

Chương II: Tiền tệvà lưu thông tiền tệ. 11

I. Tiền tệ. 11

1. Khái niệm tiền tệ. 11

2. Chức năng tiền tệ. 11

3. Lịch sửphát triển của tiền tệ. 12

II. Các chế độtiền tệ. 14

1. Chế độhai bản vị(Bimetallic Standard) . 14

2. Chế độbản vịvàng (Gold Standard) . 14

3. Chế độlưu thông tiền giấy . 15

III. Cung cầu tiền tệ. 15

1. Khối tiền tệ. 16

2. Cung tiền và cầu tiền . 16

IV. Lạm phát. 19

1. Khái niệm lạm phát . 20

2. Đo lường lạm phát. 20

3. Nguyên nhân của lạm phát . 21

4. Các ảnh hưởng của lạm phát . 22

5. Một sốvấn đềkhác khi nghiên cứu lạm phát. 22

V. Chính sách tiền tệ. 23

1. Chính sách hoạt động công khai trên thịtrường. 23

2. Chính sách tái chiết khấu (discount policy) . 24

3. Chính sách quỹdựtrữbắt buộc (Reserve requirements) . 24

4. Chính sách quản lý ngoại hối . 24

5. Chính sách quản lý tỷgiá hối đoái (foreign exchange policy) . 25

VI. Hệthống tiền tệquốc tế(SGK) . 25

VII. Khái niệm ngân sách Nhà nước . 26

1. Định nghĩa ngân sách Nhà nước. 26

2. Đặc điểm ngân sách Nhà nước . 27

VIII. Vai trò của ngân sách Nhà nước. 28

1. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. 28

2. Điều tiết kinh tế, xã hội . 29

IX. Thu ngân sách Nhà nước. 30

1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước. 31

2. Phân loại và quản lý nguồn thu . 34

X. Thuế. 36

1. Phân loại thuế. 36

2. Nội dung cơbản của một luật thuế. 37

3. Nguyên tắc đánh thuế. 40

XI. Chi ngân sách Nhà nước. 41

Mục lục

1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước.41

2. Nguyên tắc chi.42

3. Cân đối ngân sách Nhà nước.42

XII. Khái quát chung vềbảo hiểm(Insurance).43

1. Định nghĩa bảo hiểm.43

2. Đặc điểm của bảo hiểm.43

XIII. Vai tròcủa bảo hiểm.44

1. Ổn định kinh doanh và đời sống.44

2. Hạn chếrủi ro và hậu quảcủa nó.45

3. Huy động và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác.46

XIV. Những thuật ngữcơbản trong bảo hiểm.47

1. Rủi ro (Risk).47

2. Đối tượng bảo hiểm(Object of insurance contract).48

3. Các bên thamgia hoạt động bảo hiểm.49

4. Sốtiền bảo hiểm(Amount of Insurance) và giá trịbảo hiểm (Value of Insurance)51

5. Giá cảcủa bảo hiểm(Premiumrate).52

6. Một sốloại bảo hiểm đặc biệt.53

7. Các chế độbồi thường trong bảo hiểm(Indemnity).54

8. Tổn thất (Loss) trong bảo hiểmtài sản.56

XV. Phân loại bảo hiểm.56

1. Căn cứvào đối tượng bảo hiểm.56

2. Căn cứvào tính chất của bảo hiểm.57

3. Căn cứvào tính chất bắt buộc của bảo hiểm.58

4. Căn cứvào các đặc điểmkhác.58

XVI. Các nguyên tắc bảo hiểm.58

1. Nguyên tắc chỉchấp nhận rủi ro bảo hiểm.59

2. Nguyên tắc tương xứng.59

3. Nguyên tắc bồi thường vừa đủ.60

4. Nguyên tắc không trút bỏtrách nhiệm.61

XVII. Các bộphận chủyếu của một quy tắc bảo hiểm.62

1. Đối tượng bảo hiểm.62

2. Phạm vibảo hiểm.62

3. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.62

Chương V: Những vấn đềcơbản của tín dụng.63

I. Khái niệmtín dụng (Credit).63

1. Định nghĩa tín dụng.63

2. Bản chất và vai trò của tín dụng đối với nền kinh tếquốc dân.63

II. Các loại tín dụng cơbản trong nền kinh tếquốc dân.64

1. Căn cứvào thời hạn tín dụng.64

2. Căn cứvào chủthểcấp tín dụng.66

3. Căn cứvào mục đích cấp tín dụng.67

4. Căn cứvào đối tượng cấp tín dụng.67

5. Căn cứvào khảnăng bao tín dụng.68

6. Căn cứvào phạm visửdụng tín dụng.69

III. Những vấn đềcần chú ý trong tín dụng.69

1. Nguồn hình thành nên vốn tín dụng.69

2. Tiền lãi vàlãi suất trong tín dụng.70

3. Phí suất tín dụng.72

4. Thời hạn tín dụng.72

5. Phương tiện lưu thông tín dụng.73

IV. Hai loại hình tín dụng cơbản trong nền kinh tếvà đặc điểm của nó.74

1. Tín dụng thương mại.74

2. Tín dụng ngân hàng.74

118

Bài giảngthamkhảo

Mục lục

V. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.76

1. Đảm bảo nhu cầu vềvốn cho doanh nghiệp.76

2. Tăng cường hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp.76

VI. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp .77

1. Phân loại tài sản.78

2. Phân loại nguồn vốn .84

VII. Phân loại chi phí của doanh nghiệp .88

1. Khái niệm vềchi phí của doanh nghiệp.88

2. Phân loại chi phí kinh doanh.88

VIII. Phân loại thu nhập của doanh nghiệp .90

1. Thu nhập từsản xuất kinh doanh:.90

2. Thu nhập từ đầu tưtài chính:.91

3. Thu nhập bất thường:.91

IX. Phân tích tài chính .91

1. Khảnăng thanh toán của doanh nghiệp.92

2. Khảnăng sinh lợi của doanh nghiệp.92

3. Khảnăng hoạt động của doanh nghiệp.93

4. Khảnăng sinh lợi của vốn đầu tư.94

5. Các cân đối vềtài sản và nguồn vốn.94

X. Các nguyên tắc hoạt động của tài chính doanh nghiệp.95

1. Giữchữtín.95

2. Bảo toàn và phát triển vốn.95

XI. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.95

1. Nộp thuếthu nhập.95

2. Trích lập quỹdựphòng tài chính.95

3. Bù đắp các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ.95

4. Trích lập các quỹkhác hoặc sửdụng vào các mục đích mởrộng SXKD.96

5. Trảcổtức và lãi liên doanh.96

Chương VII: Ngân hàng và các nghiệp vụngân hàng.98

I. Lý luận chung vềngân hàng.98

1. Sựra đời và phát triển của hệthốngngân hàng.98

2. Các hoạt động cơbản của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.99

II. Ngân hàng trung ương.100

1. Định nghĩa.100

2. Lý do ra đời của ngân hàng trung ương.100

3. Vai trò của ngân hàng trung ương.101

III. Ngân hàng thương mại.102

1. Định nghĩa.102

2. Phân loại.102

IV. Các nghiệp vụcủa ngân hàng thương mại.103

1. Nghiệp vụhuy động vốn.103

2. Nghiệp vụcho vay.104

3. Nghiệp vụtrung gian.105

4. Sức hoàn trảcủa ngân hàng thương mại.106

V. Các tổchức tín dụng phi ngân hàng.106

1. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm.107

2. Quỹtín dụng.107

3. Công ty tài chính.107

Chương VIII: Thịtrường vốn.108

I. Khái niệm vềvốn và thịtrường vốn.108

1. Định nghĩa thịtrường vốn.108

2. Sựhình thành thịtrường vốn.108

II. Vai trò của thịtrường vốn.109

119

Bài giảngthamkhảo

Mục lục

1. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả.109

2. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủthểkinh tế.109

3. Góp phần ổn định lưu thông tiền tệ.109

III. Phân loại thịtrường vốn.109

1. Theo thời hạn luân chuyển của vốn.109

2. Theo nguồn gốc của chứng khoán.110

3. Theo cách thức tổchức.111

IV. Các công cụmua bán vốn trên thịtrường vốn.111

1. Trên thịtrường tiền tệ.111

2. Trên thịtrường chứng khoán.112

V. Chủthểthamgia tại thịtrường vốn.114

1. Trên thịtrường tiền tệ.114

2. Trên thịtrường chứng khoán.115

VI. Thịtrường vốn quốc tế.115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY