Đề án Tác động của việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI WTO 2

I. Tổng quan về ngành xuất khẩu gạo Việt Nam 2

1. Điều kiện lịch sử của quỏ trỡnh xuất khẩu gạo ở Việt Nam: 2

2. Tầm quan trọng của xuất khẩu gạo đối với nền kinh tế của Việt Nam: 5

2.1/ Tích luỹ vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 5

2.2/ Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân 6

2.3/ Tranh thủ cơ hội cua thị trường 6

2.4/ Xuất khẩu gạo phù hợp với xu hướng chung trong khu vực 7

II. tổ chức thương mại WTO 7

1. Sự ra đời của tổ chức WTO: 7

2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của WTO: 8

2.1. Bộ máy tổ chức của WTO 8

2.2. Nguyên tắc hoạt động của WTO 8

3. Các hiệp định của WTO 10

3.1. Thương mại hàng hoá (GATT): 10

3.2. Hiệp định chung thương mại dịch vụ đối với - GATS 11

3.3. Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ 11

3.4. Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) 12

5. Các hiệp định liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp của WTO 14

5.1. Hiệp định nông nghiệp 14

5.2. Hiệp định TBT 16

5.3. Hiệp định SPS 17

CHƯƠNG 2:VIỆC GIA NHẬP WTO CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 18

I. Thực trạng của ngành xuất khẩu gạo của việt nam 18

1.1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo. 18

2.2. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. 22

2.3. Khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới . 25

2.3.1. Về chất lượng. 25

2.3.2. Về giá. 27

2.3.3.Phương thức thanh toán. 30

2.4. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo. 31

2.5. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian qua. 32

II. Cơ hội và thách thức việc gia nhâp WTO đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam 34

1. Cơ hội 34

2. Thách thức 40

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO 44

I. Những cam kết của việt nam khi gia nhập Wto 44

1. Cam kết đa phương 44

2. Cam kết về thuế nhập khẩu 47

3. Cam kết về mở của thị trường dịch vụ 48

II. Những biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của việt nam 50

1. Cấp độ vĩ mô 50

2. Cấp độ vi mô 57

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY