Đề án Quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN MỘT: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG 2

I- Những quan điểm cơ bản về vốn và hoạt động huy động vốn . 2

1. Vốn và chính sách về vốn: 2

2. Các điều kiện cho hoạt động huy động vốn : 3

II- Vai trò của nguồn vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước và lý do nghiên cứu vấn đề huy động vốn qua hệ thống ngân hàng : 3

1. Vai trò : 3

2. Vị trí của vốn huy động trong nước đối với vốn huy động từ nước ngoài: 4

3. Lý do nghiên cứu đề tài: 5

PHẦN HAI : TÌNH HÌNH THỰC TIỄN. 6

I- Thực trạng hoạt động huy động vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay: 6

1. Tình hình chung: 6

2. Nguyên nhân và một số tháo gỡ tình trạng huy động vốn tăng trưởng chậm trong hệ thống ngân hàng thương mại : 8

3. Sự phân chia thị trường huy động vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại : 9

II- Thực tế tiềm năng huy động vốn ở nước ta hiện nay: 12

1. Xét về mặt định lượng: 12

2. Xét về mặt định tính: 15

3. Sự ảnh hưởng của việc gửi ngoại tệ ra nước ngoài đến nguồn vốn phát triển kinh tế Việt Nam: 17

PHẦN BA: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VẤN ĐỀ TRONG TƯƠNG LAI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 21

I- Sự phát triển của vấn đề trong tương lai: 21

1. Xu hướng phát triển của thị trường vốn trong khu vực: 21

2. Định hướng chiến lược huy động vốn của ngành Ngân hàng trong giai đoạn 5 năm 2001-2005: 22

II- Một số kiến nghị : 23

1. Đề xuất để tăng cường huy động vốn từ dân cư: 23

2. Biện pháp tăng nguồn vốn trung và dài hạn: 25

3. Giải pháp về lãi suất : 27

4. Các giải pháp chung: 28

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY