Đề án Phát triển công nghiệp chế biến ở Việt Nam nhằm tăng sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu

MỤC LỤC . Trang Lời mở đầu . 1 Phần 1: Sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu và vai trò của công nghiệp chế biến . 21.1 Lợi tnế và sức cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu càphê1.2 Vai trò của công nghiệp chế biến . 61.2.1. Vai trò của công nghiệp chế biến dến việc giảm chi phí . 61.2.2. Vai trò của công nghiệp chế biến đến việc giảm giá thành . 61.3 Đặc điểm của công nghiệp chế biến . 7 Phần 2 : Tình hình cạnh tranh của cà phê xuất khẩu và sự cần thiết Phát triển công nghiệp chế biến nhằm tăng sức cạnh tranh của cà phê Xuất khẩu . 82.1 . Tình hình cạnh tranh của cà phê xuất khẩu . 82.2 . Thực trạng chế biến cà phê của nước ta hiện n ay và sự cần thiết . . 10 tăng cường công nghiệp chế biến nhằm tăng sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu . . . 102.2.1 Chế biến cà phê nhân . . 102.2.2.1 Chế biến cà phê ở hộ gia đình . .102.2.2.2 Chế biến cà phê tại doanh nghiệp . .102.2.2.3 . Tái chế cà phê nhân xuất khẩu . .112.2.2.4 Bảo quản sản phẩm sau chế biến . 122.2.2 . Chế biến càphê thành phẩm. 122.2.3 . Chất lượng sản phẩm .132.3 . Sự cần thiết tăng cườg vai trò công nghiệp chế biến .14Phần 3 : giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu .3.1. Chế biến công nghiệp trong khu vực doanh nghiệp .153.2 . Chế biến cà phê trong hộ trồng cà phê .153.3 Các giải pháp . 183.3.1. xây dựng mạng lưới chế biến . 183.3.2. Giải pháp về vốn . 183.3.3. Giải pháp về thị trường. 193.3.3.1 Thị trường xuất khẩu . 193.3.3.2. Thị trường trong nước . 193.3.4. Cơ chế chính sách . .20. 3.3.4.1. Chính sách đầu tư vốn.203.3.4.2. Chíng sách giá cả .203.3.4.3. Chính sách thu mua . 203.3.4.4. Chính sách thuế . 20 Kết luận và kiến nghị . .22 Danh mục tài liệu tham khảo. 24

MỤC LỤC .

Trang

Lời mở đầu . 1

Phần 1: Sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu và vai trò của công

nghiệp chế biến . 2

1.1 Lợi tnế và sức cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu càphê

1.2 Vai trò của công nghiệp chế biến . 6

1.2.1. Vai trò của công nghiệp chế biến dến việc giảm chi phí . 6

1.2.2. Vai trò của công nghiệp chế biến đến việc giảm giá thành . 6

1.3 Đặc điểm của công nghiệp chế biến . 7

Phần 2 : Tình hình cạnh tranh của cà phê xuất khẩu và sự cần thiết

Phát triển công nghiệp chế biến nhằm tăng sức cạnh tranh của cà phê

Xuất khẩu . 8

2.1 . Tình hình cạnh tranh của cà phê xuất khẩu . 8

2.2 . Thực trạng chế biến cà phê của nước ta hiện n ay và sự cần thiết . . 10

tăng cường công nghiệp chế biến nhằm tăng sức cạnh tranh của cà phê

xuất khẩu . . . 10

2.2.1 Chế biến cà phê nhân . . 10

2.2.2.1 Chế biến cà phê ở hộ gia đình . .10

2.2.2.2 Chế biến cà phê tại doanh nghiệp . .10

2.2.2.3 . Tái chế cà phê nhân xuất khẩu . .11

2.2.2.4 Bảo quản sản phẩm sau chế biến . 12

2.2.2 . Chế biến càphê thành phẩm. 12

2.2.3 . Chất lượng sản phẩm .13

2.3 . Sự cần thiết tăng cườg vai trò công nghiệp chế biến .14

Phần 3 : giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao

sức cạnh tranh của cà phê xuất khẩu .

3.1. Chế biến công nghiệp trong khu vực doanh nghiệp .15

3.2 . Chế biến cà phê trong hộ trồng cà phê .15

3.3 Các giải pháp . 18

3.3.1. xây dựng mạng lưới chế biến . 18

3.3.2. Giải pháp về vốn . 18

3.3.3. Giải pháp về thị trường. 19

3.3.3.1 Thị trường xuất khẩu . 19

3.3.3.2. Thị trường trong nước . 19

3.3.4. Cơ chế chính sách . .20. 3.3.4.1. Chính sách đầu tư vốn.20

3.3.4.2. Chíng sách giá cả .20

3.3.4.3. Chính sách thu mua . 20

3.3.4.4. Chính sách thuế . 20

Kết luận và kiến nghị . .22

Danh mục tài liệu tham khảo. 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY