Đề án Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI và ODA cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương I: Một số lý luận chung về FDI và ODA 2 I. Về nguồn vốn FDI 2 1. Khái niệm 2 2. Tầm quan trọng của FDI 2 II. Tổng quan về nguồn vốn ODA 4 1. Khái niệm 4 2. Vai trò của ODA trong phát triển kinh tế 5 3. Vai trò của nguồn vốn ODA trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài-kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á 7 III. Sự cần thiết huy động vốn FDI và ODA ở Việt Nam 9  Chương II: Thực trạng vốn FDI và ODA tại Việt Nam trong những năm vừa qua 10 I. Tình hình huy động vốn nước ngoài 10 1. FDI trong phát triển kinh tế Việt Nam 10 2. Thực trạng thu hút ODA 15 II. Những tồn tại và khó khăn trong thu hút vốn nước ngoài 19 1. Khó khăn ngoài nước 19 2. Những tồn tại và vướng mắc trong nước 19 Chương III: Phương hướng và giải pháp thu hút vốn FDI và ODA phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001-2005 26 I. Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2005 26 1. Các mục tiêu phát triển kinh tế và yêu cầu về nguồn vốn 26 2. Xu hướng đầu tư quốc tế 28 II. Một số phương hướng và giải pháp thu hút vốn nước ngoài 28 1. Những giải pháp nhằm thu hút vốn FDI có hiệu quả 28 2. Những giải pháp trong thu hút và vận động vốn ODA 34 Kết luận 37

MỤC LỤC Trang

Mở đầu 1

Chương I: Một số lý luận chung về FDI và ODA 2

I. Về nguồn vốn FDI 2

1. Khái niệm 2

2. Tầm quan trọng của FDI 2

II. Tổng quan về nguồn vốn ODA 4

1. Khái niệm 4

2. Vai trò của ODA trong phát triển kinh tế 5

3. Vai trò của nguồn vốn ODA trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài-kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á 7

III. Sự cần thiết huy động vốn FDI và ODA ở Việt Nam 9

Chương II: Thực trạng vốn FDI và ODA tại Việt Nam trong những năm vừa qua 10

I. Tình hình huy động vốn nước ngoài 10

1. FDI trong phát triển kinh tế Việt Nam 10

2. Thực trạng thu hút ODA 15

II. Những tồn tại và khó khăn trong thu hút vốn nước ngoài 19

1. Khó khăn ngoài nước 19

2. Những tồn tại và vướng mắc trong nước 19

Chương III: Phương hướng và giải pháp thu hút vốn FDI và ODA phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001-2005 26

I. Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2005 26

1. Các mục tiêu phát triển kinh tế và yêu cầu về nguồn vốn 26

2. Xu hướng đầu tư quốc tế 28

II. Một số phương hướng và giải pháp thu hút vốn nước ngoài 28

1. Những giải pháp nhằm thu hút vốn FDI có hiệu quả 28

2. Những giải pháp trong thu hút và vận động vốn ODA 34

Kết luận 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY