Đề án Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 31-/ TÍNH TẤT YẾU CỦA CẠNH TRANH TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: 32-/ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH: 43-/ CÁC HÌNH THÁI CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI: 63.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 63.2. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: 63.3. Thị trường độc quyền: 7PHẦN II: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU GẠO, THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA GẠO VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 81-/ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU GẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: 82-/ VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: 92.1. Xuất khẩu: 92.2. Nhập khẩu: 123-/ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM: 143.1. Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam: 143.2. Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. 143.3. Giá cả và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam 154-/ THỊ TRƯỜNG GẠO XUẤT KHẨU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA GẠO VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ: 174.1. Thị trường gạo xuất khẩu: 174.2. Khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế. 195-/ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CẠNH TRANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM: 28PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM 311-/ NHÓM GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG: 311.1. Đối với thị trường ngoài nước: 311.2. Đối với thị trường trong nước: 322-/ NHÓM GIẢI PHÁP VỀ SẢN XUẤT VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM: 32KẾT LUẬN 37Tài liệu tham khảo 38

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH

TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3

1-/ TÍNH TẤT YẾU CỦA CẠNH TRANH TRONG

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: 3

2-/ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH: 4

3-/ CÁC HÌNH THÁI CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH

THƯƠNG MẠI: 6

3.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 6

3.2. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: 6

3.3. Thị trường độc quyền: 7

PHẦN II: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU GẠO, THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU

GẠO VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA GẠO VIỆT NAM TRÊN

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 8

1-/ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU GẠO TRONG QUÁ TRÌNH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: 8

2-/ VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: 9

2.1. Xuất khẩu: 9

2.2. Nhập khẩu: 12

3-/ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM: 14

3.1. Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam: 14

3.2. Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. 14

3.3. Giá cả và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam 15

4-/ THỊ TRƯỜNG GẠO XUẤT KHẨU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA GẠO VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ: 17

4.1. Thị trường gạo xuất khẩu: 17

4.2. Khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam

trên thị trường quốc tế. 19

5-/ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CẠNH TRANH XUẤT KHẨU

GẠO CỦA VIỆT NAM: 28

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

CỦA XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM 31

1-/ NHÓM GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG: 31

1.1. Đối với thị trường ngoài nước: 31

1.2. Đối với thị trường trong nước: 32

2-/ NHÓM GIẢI PHÁP VỀ SẢN XUẤT

VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM: 32

KẾT LUẬN 37

Tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY