Đề án Mô hình tổ chức kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Phần 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 3

1.1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nhà nước 3

1.1.1. Tất yếu khách quan hình thành Kiểm toán Nhà nước 3

1.1.2. Khái niệm Kiểm toán nhà nước 4

1.1.3. Chức năng của Kiểm toán nhà nước. 4

1.1.4. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước. 5

1.1.5. Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước. 6

1.1.6. Nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nhà nước. 7

1.2. Các mô hình tổ chức bộ máy Kiểm toán nhà nước. 7

1.2.1. Mô hình tổ chức Kiểm toán nhà nước xét trong mối liên hệ với bộ máy nhà nước. 7

1.2.2. Mô hình tổ chức Kiểm toán nhà nước xét theo hình thức tổ chức cơ quan. 10

1.2.3. Mô hình tổ chức Kiểm toán nhà nước xét trong mối quan hệ nội bộ cơ quan. 11

Phần 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM. 14

2.1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 14

2.1.1. Sự cần thiết phải thành lập Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam. 14

2.1.2. Cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 15

2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam 15

2.1.4. Chức năng của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 16

2.1.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước Việt Nam 17

2.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 17

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 17

2.2.2. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 27

2.2.3. Các giai đoạn phát triển của Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam. 28

Phần 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 34

3.1. Những tồn tại của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. 34

3.2. Một số nhận xét và kiến nghị 37

KẾT LUẬN 40

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY