Đề án Khủng hoảng tài chính tiền tệ

Lời nói đầu . 1 I. Khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á . 21. Lý luận chung về khủng hoảng . 21.1 Thế nào là một cuộc khủng hoảng. . 2 1.2.Các biểu hiện của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. 21.3 Tại sao khủng hoảng tài chính- tiền tệ thường lây lan từ nước này sang nước khác. 21.4 Đặc điểm chung của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ . 22. Một số cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra trên thế giới . 42.1 Các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra . 42.2 Những bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng . 43. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . 4II. Nguyên nhân và tác động của cuộc khủng hoảng . 71. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . . 71.1 Nguyên nhân chủ quan . 71.2 Nguyên nhân khách quan . 102. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với khu vực và thế giới . 112.1 Tác động tiêu cực . 112.2 Tác động tích cực . 123. Những biện pháp hạn chế và khắc phục khủng hoảng . 133.1 Những biện pháp can thiệp của chính phủ . 133.2 Những biện pháp từ các tổ chức quốc tế . 15III. Một số giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới Việt nam . 171. Bối cảnh quốc tế và trong nước . 171.1 Bối cảnh chung. 171.2 Thực trạng nền kinh tế Việt nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . 182.Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á tới Việt nam 212.1 Tác động đến đồng nội tệ. 212.2 Tác động đến xuất - nhập khẩu . 212.3 Tác động đến đầu tư nước ngoài . 222.4 Tác động đến đầu tư trong nước . 233. Những đối sách cần thiết cho Việt nam . 233.1 Giải pháp trước mắt . 243.2 Giải pháp dài hạn . 25Kết luận . 29

Lời nói đầu . 1

I. Khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á . 2

1. Lý luận chung về khủng hoảng . 2

1.1 Thế nào là một cuộc khủng hoảng. . 2

1.2.Các biểu hiện của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. 2

1.3 Tại sao khủng hoảng tài chính- tiền tệ thường lây lan từ nước

này sang nước khác. 2

1.4 Đặc điểm chung của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ . 2

2. Một số cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra trên thế giới . 4

2.1 Các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra . 4

2.2 Những bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng . 4

3. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . 4

II. Nguyên nhân và tác động của cuộc khủng hoảng . 7

1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . . 7

1.1 Nguyên nhân chủ quan . 7

1.2 Nguyên nhân khách quan . 10

2. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với khu vực và thế giới . 11

2.1 Tác động tiêu cực . 11

2.2 Tác động tích cực . 12

3. Những biện pháp hạn chế và khắc phục khủng hoảng . 13

3.1 Những biện pháp can thiệp của chính phủ . 13

3.2 Những biện pháp từ các tổ chức quốc tế . 15

III. Một số giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục ảnh hưởng

tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới Việt nam . 17

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước . 17

1.1 Bối cảnh chung. 17

1.2 Thực trạng nền kinh tế Việt nam trong bối cảnh khủng hoảng tài

chính - tiền tệ châu á . 18

2.Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á tới Việt nam 21

2.1 Tác động đến đồng nội tệ. 21

2.2 Tác động đến xuất - nhập khẩu . 21

2.3 Tác động đến đầu tư nước ngoài . 22

2.4 Tác động đến đầu tư trong nước . 23

3. Những đối sách cần thiết cho Việt nam . 23

3.1 Giải pháp trước mắt . 24

3.2 Giải pháp dài hạn . 25

Kết luận . 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY