Đề án Khái niệm Trọng yếu trong kiểm toán và qui trình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU VÀ QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH TRỌNG YẾU 2

TRONG KIỂM TOÁN BCTC 2

1.1. Lý luận chung về khái niệm trọng yếu trong kiểm toán BCTC 2

1.1.1. Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán BCTC 2

1.1.2. Các tiêu chuẩn đánh giá tính trọng yếu. 5

1.1.2.1. Tính trọng yếu biểu hiện qua quy mô của các khoản mục. 5

1.1.2.2. Tính trọng yếu biểu hiện qua bản chất của khoản mục, nghiệp vụ 8

1.1.3. Rủi ro kiểm toán và mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán 13

1.1.3.1. Rủi ro kiểm toán 13

1.1.3.2. Mối quan hệ biện chứng giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán và ảnh hưởng của chúng tới quá trình kiểm toán 16

1.2. Qui trình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC 17

1.2.1. Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 19

1.2.2. Phân bổ ước lượng ban đầu về trọng yếu cho các khoản mục 21

1.2.3. Ước lượng tổng số sai sót trong từng khoản mục 23

1.2.4. Ước tính sai số kết hợp của toàn bộ BCTC 24

1.2.5. So sánh sai số tổng hợp ước tính với ước lượng ban đầu (hoặc đã điều chỉnh) về tính trọng yếu 24

PHẦN 2: THỰC TẾ VỀ ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM 26

2.1. Thực tế về đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC của công ty AASC 26

2.1.1. Ước lượng ban đầu về mức trọng yếu 26

2.1.2. Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục trên BCTC 27

2.1.3. Ước tính tổng số sai sót trong từng khoản mục 29

2.1.4. Ước tính tổng sai phạm trên toàn bộ BCTC 30

2.1.5. So sánh sai số tổng hợp ước tính với ước lượng ban đầu (hoặc đã điều chỉnh) về tính trọng yếu 30

2.2. Nhận xét chung về đánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC do công ty AASC thực hiện 31

2.2.1. Những kết quả đạt được trong công tác đánh giá tính trọng yếu 31

2.2.2. Những điểm còn tồn tại trong công tác đánh giá tính trọng yếu 33

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY