Đề án Giải pháp trong việc thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I. Cơ sở lý luận chung 21. Đầu tư nước ngoài 21.1. Khái niệm đầu tư nước ngoài 21.2 Phân loại đầu tư nước ngoài 21.2.1. Đầu tư tư nhân 21.2.2. Hỗ trợ phát triển chính thức 22. Đầu tư gián tiếp nước ngoài 22.1. Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài 22.2. Đặc điểm của đầu tư gián tiếp nước ngoài 32.2.1. Tính thanh khoản cao 32.2.2. Tính bất ổn định 32.2.3. Tính dễ đảo ngược 42.2.4. Đặc điểm khác 42.3. Các tác động của FPI đến nền kinh tế 52.3.1. Tác động tích cực 52.3.2. Tác động tiêu cực 72.4. Phân loại đầu tư gián tiếp nước ngoài 92.4. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài 92.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn FPI 112.6. So sánh FPI và FDI 122.6.1. Giống nhau 122.6.2. Khác nhau 12II. Thực trạng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 141. Sự cần thiết thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 142. Thực trạng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam 153. Quy mô và tỷ trọng của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-2009 184. Đánh giá thực trạng thu hút và quản lý FPI tại Việt Nam 204.1. Kết quả 204.2. Hạn chế và nguyên nhân : 22III. Giải pháp trong việc thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI tại Việt Nam 241. Tiềm năng thu hút vốn FPI ở Việt Nam 242. Định hướng thu hút FPI của Việt Nam trong thời gian tới 252. Những ưu thế và trở ngại trong việc thu hút FPI 262.1. Ưu thế 262.2. Trở Ngại 263. Giải pháp thu hút và quản lý FPI 273.1. Giải pháp chung 273.2. Giải pháp riêng 293.2.1. Các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thu hút FPI và hạn chế tác động tiêu cực của nó: 293.2.2. Một số gợi ý chính sách: 30

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Cơ sở lý luận chung 2

1. Đầu tư nước ngoài 2

1.1. Khái niệm đầu tư nước ngoài 2

1.2 Phân loại đầu tư nước ngoài 2

1.2.1. Đầu tư tư nhân 2

1.2.2. Hỗ trợ phát triển chính thức 2

2. Đầu tư gián tiếp nước ngoài 2

2.1. Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài 2

2.2. Đặc điểm của đầu tư gián tiếp nước ngoài 3

2.2.1. Tính thanh khoản cao 3

2.2.2. Tính bất ổn định 3

2.2.3. Tính dễ đảo ngược 4

2.2.4. Đặc điểm khác 4

2.3. Các tác động của FPI đến nền kinh tế 5

2.3.1. Tác động tích cực 5

2.3.2. Tác động tiêu cực 7

2.4. Phân loại đầu tư gián tiếp nước ngoài 9

2.4. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài 9

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn FPI 11

2.6. So sánh FPI và FDI 12

2.6.1. Giống nhau 12

2.6.2. Khác nhau 12

II. Thực trạng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 14

1. Sự cần thiết thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 14

2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam 15

3. Quy mô và tỷ trọng của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-2009 18

4. Đánh giá thực trạng thu hút và quản lý FPI tại Việt Nam 20

4.1. Kết quả 20

4.2. Hạn chế và nguyên nhân : 22

III. Giải pháp trong việc thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI tại Việt Nam 24

1. Tiềm năng thu hút vốn FPI ở Việt Nam 24

2. Định hướng thu hút FPI của Việt Nam trong thời gian tới 25

2. Những ưu thế và trở ngại trong việc thu hút FPI 26

2.1. Ưu thế 26

2.2. Trở Ngại 26

3. Giải pháp thu hút và quản lý FPI 27

3.1. Giải pháp chung 27

3.2. Giải pháp riêng 29

3.2.1. Các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thu hút FPI và hạn chế tác động tiêu cực của nó: 29

3.2.2. Một số gợi ý chính sách: 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY