Đề án Các hình thức tiền lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp

MỤC LỤCTRANG LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN L¬ƠNG 3I. Bản chất tiền l¬ơng và nhiệm vụ hạch toán. 31.Khái niệm và bản chất của tiền l¬ơng 32. Vai trò của chính sách tiền l¬ơng trong sản xuất kinh doanh. 53. Tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền l¬ơng trong các doanh nghiệp 64. Nhiệm vụ của hạch toán tiền l¬ơng. 7II. Các hình thức tiền l¬ơng và quỹ tiền l¬ơng trong doanh nghiệp. 71. Các hình thức tiền l¬ơng. 72. Quỹ tiền l¬ơng và thành phần của quỹ tiền l¬ơng trong doanh nghiệp. 11PHẦN II : KẾ TOÁN TIỀN L¬ƠNG 12I. Hạch toán chi tiết tiền l¬ơng. 121. Hạch toán số l¬ợng lao động. 122. Hạch toán sử dụng thời gian lao động 123. Hạch toán kết quả lao động 134. Tính l¬ơng, tính th¬ởng và lập bảng thanh toán l¬ơng. 13II. Hạch toán tổng hợp Tiền l¬ơng 141. Tài khoản sử dụng. 142. Ph¬ơng pháp hạch toán. 143. Sơ đồ hạch toán. 17III. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hình thức tiền l¬ơng. 181. Danh mục các chứng từ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp. 18 2. Các hình thức sổ áp dụng trong hạch toán tiền l¬ơng của doanh nghiệp. 18IV. Đặc điểm kế toán tiền l¬ơng theo chuẩn mực kế toán quốc tế. So sánh với kế toán tiền l¬ơng ở Việt Nam. 19 PHẦN III. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN L¬ƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP N¬ỚC TA HIỆN NAY VÀ PH¬ƠNG H¬ỚNG HOÀN THIỆN. 24 I. Thực trạng về cơ chế quản lý tiền l¬ơng trong các doanh nghiệp ở n-ớc ta hiện nay. 241. Mặt tích cực. 242. Những mặt tồn tại. 26III. Ph¬ơng h¬ớng hoàn thiện. 291. Nhóm giải pháp mang tính khái quát. 292. Nhóm giải pháp cụ thể về cải cách tiền l¬ơng chung 293. Nhóm giải pháp cụ thể đối với tiền l¬ơng tối thiểu chung, tiền l¬ơng vùng, ngành. 29LỜI KẾT 31TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

MỤC LỤC

TRANG

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN L¬ƠNG 3

I. Bản chất tiền l¬ơng và nhiệm vụ hạch toán. 3

1.Khái niệm và bản chất của tiền l¬ơng 3

2. Vai trò của chính sách tiền l¬ơng trong sản xuất kinh doanh. 5

3. Tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền l¬ơng trong các doanh nghiệp 6

4. Nhiệm vụ của hạch toán tiền l¬ơng. 7

II. Các hình thức tiền l¬ơng và quỹ tiền l¬ơng trong doanh nghiệp. 7

1. Các hình thức tiền l¬ơng. 7

2. Quỹ tiền l¬ơng và thành phần của quỹ tiền l¬ơng trong doanh nghiệp. 11

PHẦN II : KẾ TOÁN TIỀN L¬ƠNG 12

I. Hạch toán chi tiết tiền l¬ơng. 12

1. Hạch toán số l¬ợng lao động. 12

2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động 12

3. Hạch toán kết quả lao động 13

4. Tính l¬ơng, tính th¬ởng và lập bảng thanh toán l¬ơng. 13

II. Hạch toán tổng hợp Tiền l¬ơng 14

1. Tài khoản sử dụng. 14

2. Ph¬ơng pháp hạch toán. 14

3. Sơ đồ hạch toán. 17

III. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hình thức tiền l¬ơng. 18

1. Danh mục các chứng từ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp. 18

2. Các hình thức sổ áp dụng trong hạch toán tiền l¬ơng của doanh nghiệp. 18

IV. Đặc điểm kế toán tiền l¬ơng theo chuẩn mực kế toán quốc tế. So sánh với kế toán tiền l¬ơng ở Việt Nam. 19

PHẦN III. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN L¬ƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP N¬ỚC TA HIỆN NAY VÀ PH¬ƠNG H¬ỚNG HOÀN THIỆN. 24

I. Thực trạng về cơ chế quản lý tiền l¬ơng trong các doanh nghiệp ở n-ớc ta hiện nay. 24

1. Mặt tích cực. 24

2. Những mặt tồn tại. 26

III. Ph¬ơng h¬ớng hoàn thiện. 29

1. Nhóm giải pháp mang tính khái quát. 29

2. Nhóm giải pháp cụ thể về cải cách tiền l¬ơng chung 29

3. Nhóm giải pháp cụ thể đối với tiền l¬ơng tối thiểu chung, tiền l¬ơng vùng, ngành. 29

LỜI KẾT 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY