Đề án Bàn về vai trò của lưu chuyển tiền tệ trong hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

A. LỜI NÓI ĐẦU

B. NỘI DUNG

1.Lý luận chung về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 1

1.1.Các khái niệm cơ bản 1

1.2. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3

1.3. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 5

1.3.1. Phương pháp trực tiếp. 5

1.3.2. Phương pháp gián tiếp 16

1.4. Mối quan hệ giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các báo cáo tài chính khác trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp .23

2. Thực trạng vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam. 24

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam hiện nay. 30

C. KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY