Đề án Bàn về hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

MỤC LỤC  TrangPhầnMỞBÀI.1. PHẦN II: NỘI DUNG.3I. Cơ sở lý luận của hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 31. Khái niệm về lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với sự tồn tại vàpháttriển của doanh nghiệp. . 1.1. Khái niệm 3 1.2. Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận 3 1.3. Các phương pháp xác định loợi nhuận 3 2. Nội dung phân phối lợi nhuận 8 2.1. Thuế thu nhập doanh mghiệp 82.1.1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp 82.1.2. Các loại thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 92.2. Nội dung phân phối lợi nhuận 103. Hạch toán lợi nhuận và phân phối 113.1. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán 113.1.1. Đặc điểm hạch toán 113.1.2. Nhiệm vụ hạch toán 123.2. Tài khoản sử dụng 123.3. Phương pháp hạch toán lợi nhận và phân phối lợi nhuận 133.4. Chứng từ, sổ sách kế toán 174. So sánh nội dung lợi nhuận của chế độ kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS 12) 17II. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện 191. Thực trạng 192. Hoàn thiện hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 213. Hoàn thiện phương pháp tính lợi nhuận 233.1. Đối với khoản tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 233.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất bổ sung 253.3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 27Phần III: KẾT LUẬN .29Phần IV: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

MỤC LỤC

Trang

PhầnMỞBÀI.1.

PHẦN II: NỘI DUNG.3

I. Cơ sở lý luận của hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 3

1. Khái niệm về lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với sự tồn tại

vàpháttriển của doanh nghiệp. .

1.1. Khái niệm 3

1.2. Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận 3

1.3. Các phương pháp xác định loợi nhuận 3

2. Nội dung phân phối lợi nhuận 8

2.1. Thuế thu nhập doanh mghiệp 8

2.1.1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp 8

2.1.2. Các loại thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 9

2.2. Nội dung phân phối lợi nhuận 10

3. Hạch toán lợi nhuận và phân phối 11

3.1. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán 11

3.1.1. Đặc điểm hạch toán 11

3.1.2. Nhiệm vụ hạch toán 12

3.2. Tài khoản sử dụng 12

3.3. Phương pháp hạch toán lợi nhận và phân phối lợi nhuận 13

3.4. Chứng từ, sổ sách kế toán 17

4. So sánh nội dung lợi nhuận của chế độ kế toán Việt Nam với

chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS 12) 17

II. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện 19

1. Thực trạng 19

2. Hoàn thiện hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 21

3. Hoàn thiện phương pháp tính lợi nhuận 23

3.1. Đối với khoản tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 23

3.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất bổ sung 25

3.3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 27

Phần III: KẾT LUẬN .29

Phần IV: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY