Đề án Bàn về hạch toán khấu hao tài sản cố định

MỤC LỤCLời Mở Đầu 1PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 21.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ 21.1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 21.1.1.1. Khái niệm TSCĐ 21.1.1.2. Đặc điểm TSCĐ 21.1.2. Phân loại TSCĐ 21.1.2.1.Theo hình thái biểu hiện của TSCĐ 31.1.2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu 31.1.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng 41.1.3. Khái quát chung về khấu hao TSCĐ 41.1.3.1. Khái niệm về khấu hao TSCĐ 41.1.3.2. Nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ 61.1.3.3. Một số quy định về khấu hao TSCĐ 81.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ. 91.3. NỘI DUNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 131.3.1. Tài khoản sử dụng 131.3.2. Phương pháp hạch toán: 131.3.3. Khái quát về các hình thức tổ chức hạch toán khấu hao TSCĐ 17PHẦN 2:THỰC TRẠNG VỀ KHẤU HAO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 202.1. Thực trạng về khấu hao TSCĐ 202.2. V ận dụng các phương pháp trích khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp 202.2.1. Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao đường thẳng . 222.2.2.Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 232.2.3.Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 252.3. Những bất cập trong phương pháp tính khấu hao TSCĐ tại các DN: 262.3.1.Tình trạng thiếu những quy định cụ thể, chi tiết, hoàn thiện cho việc phân loại và sử dụng TSCĐ. 262.3.1.1. Điều kiện ghi nhận TSCĐ: 262.3.1.2. Thành phần của nguyên giá hữu hình và vô hình : 272.3.2. Giá trị thu hồi ước tính của TSCĐ không được tính đến trong công thức tính khấu hao. 272.4. Những bất cập trong kế toán khấu hao TSCĐ: 29PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TRONG DN 303.1.Cơ sở hoàn thiện chung: 303.2. Phương hướng hoàn thiện phương pháp khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp: 303.2.1.Để khách quan trong việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 303.2.2. Nên đưa giá trị thu hồi vào công thức xác định mức khấu hao. 313.2.3.Về giá trị phải khấu hao và thời gian sử dụng của TSCĐ: 323.3.Phương hướng hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp : 32KẾT LUẬN 35TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu 1

PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 2

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ 2

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 2

1.1.1.1. Khái niệm TSCĐ 2

1.1.1.2. Đặc điểm TSCĐ 2

1.1.2. Phân loại TSCĐ 2

1.1.2.1.Theo hình thái biểu hiện của TSCĐ 3

1.1.2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu 3

1.1.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng 4

1.1.3. Khái quát chung về khấu hao TSCĐ 4

1.1.3.1. Khái niệm về khấu hao TSCĐ 4

1.1.3.2. Nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ 6

1.1.3.3. Một số quy định về khấu hao TSCĐ 8

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ. 9

1.3. NỘI DUNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 13

1.3.1. Tài khoản sử dụng 13

1.3.2. Phương pháp hạch toán: 13

1.3.3. Khái quát về các hình thức tổ chức hạch toán khấu hao TSCĐ 17

PHẦN 2:THỰC TRẠNG VỀ KHẤU HAO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 20

2.1. Thực trạng về khấu hao TSCĐ 20

2.2. V ận dụng các phương pháp trích khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp 20

2.2.1. Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao đường thẳng . 22

2.2.2.Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 23

2.2.3.Phân tích điều kiện vận dụng đối với phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 25

2.3. Những bất cập trong phương pháp tính khấu hao TSCĐ tại các DN: 26

2.3.1.Tình trạng thiếu những quy định cụ thể, chi tiết, hoàn thiện cho việc phân loại và sử dụng TSCĐ. 26

2.3.1.1. Điều kiện ghi nhận TSCĐ: 26

2.3.1.2. Thành phần của nguyên giá hữu hình và vô hình : 27

2.3.2. Giá trị thu hồi ước tính của TSCĐ không được tính đến trong công thức tính khấu hao. 27

2.4. Những bất cập trong kế toán khấu hao TSCĐ: 29

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TRONG DN 30

3.1.Cơ sở hoàn thiện chung: 30

3.2. Phương hướng hoàn thiện phương pháp khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp: 30

3.2.1.Để khách quan trong việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 30

3.2.2. Nên đưa giá trị thu hồi vào công thức xác định mức khấu hao. 31

3.2.3.Về giá trị phải khấu hao và thời gian sử dụng của TSCĐ: 32

3.3.Phương hướng hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp : 32

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY