Đề án Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG 2

1.1. Cơ sở lý luận về chi phí dự phòng 2

1.1.1. Khái niệm và phân loại: 2

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của việc lập dự phòng: 2

1.1.3. Thời điểm và nguyên tắc xác lập các khoản dự phòng 4

1.2. Chế độ hạch toán chi phí dự phòng 4

1.2.1. Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4

1.2.1.1.Đối tượng: 4

1.2.1.2.Phương pháp lập dự phòng: 5

1.2.1.3. Tài khoản sử dụng : 6

1.2.1.4. Phương pháp hạch toán: 6

1.2.2. Phương pháp hạch toán dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 7

1.2.2.1. Đối tượng: 7

1.2.2.2. Phương pháp lập dự phòng: 8

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng: 10

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán: 11

1.2.3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 12

1.2.3.1.Đối tượng: 12

1.2.3.2. Phương pháp lập: 13

1.2.3.3. Tài khoản sử dụng: 13

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán: 14

1.2.4. Dự phòng phải trả: 15

1.2.4.1.Đối tượng: 15

1.2.4.2.Phương pháp lập dự phòng: 15

1.2.4.3.Tài khoản sử dụng: 16

1.2.4.4.Phương pháp hạch toán: 16

CHƯƠNG II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CHI PHÍ 18

2.1. So sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Pháp: 18

2.1.1. So sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế: 18

2.1.2. So sánh với kế toán Pháp: 19

2.2. Hoàn thiện chế độ hạch toán chi phí dự phòng: 20

2.2.1. Chứng từ: 20

2.2.2. Tài khoản sử dụng: 21

2.2.3. Phương pháp hoàn nhập dự phòng: 22

KẾT LUẬN 24

Phụ lục 1 25

Phụ lục 2 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY