Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC 3

CHƯƠNG I: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở CÁC QUỐC GIA 6

I. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 6

1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển 6

1.1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển 6

1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển. 7

2. Phân loại đầu tư phát triển 8

3. Vai trò của đầu tư phát triển đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân 11

II. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 14

1. Khái niệm và vai trò của giao thông vận tải 14

2. Khái niệm và phân loại kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 16

2.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 16

2.2. Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 17

III. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 18

1. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 18

2. Đặc điểm của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 19

3. Các hình thức đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 20

4. Các nguồn vốn đầu tư và các hình thức huy động vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 21

IV. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 24

1. Kinh nghiệm về phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững, hài hoà và bảo vệ môi trường. 24

2. Kinh nghiệm về quản lý hoạt động đầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 25

3. Kinh nghiệm về việc xây dựng cơ chế chính sách đầu tư cho giao thông một cách hợp lý 25

4. Kinh nghiệm về phát triển hệ thống giao thông công cộng đô thị nhằm cải thiện bộ mặt giao thông đô thị ở Việt Nam 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2004 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KCHTGTVT 28

I. VÀI NÉT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. 28

1. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị 28

2. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn 29

3. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 30

4. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt 31

5. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ (bao gồm thuỷ nội địa và hàng hải) 32

6. Thực trạng kết cấu hạ tầng hàng không. 33

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2001- 2004 34

1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 34

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT phân theo các loại hình giao thông. 37

2.1. Tình hình thực hiện chung 37

2.2.Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT trong từng ngành giao thông 41

3. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 53

3.1. Nguồn vốn huy động đầu tư phát triển KCHT GTVT 53

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông 58

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2004 61

1. Những tác động tích cực của đầu tư tới sự phát triển KCHTGTVT 61

1.1. Đầu tư làm gia tăng tài sản cố định cho nền kinh tế và cải thiện bộ mặt giao thông đô thị. 61

1.2. Đầu tư giúp nâng cao năng lực vận tải của các ngành giao thông 63

1.3. Một số công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông được hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. 67

1.4. Góp phần tăng doanh thu cho toàn ngành giao thông vận tải nói chung và làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp GTVT (cơ khí ô tô, đóng tàu.) 68

1.5. Góp phần quan trọng trong việc giảm tai nạn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn. 70

2. Một số tồn tại trong hoạt động đầu tư KCHTGTVT làm ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng và nguyên nhân 72

2.1. Mất cân đối lớn giữa nhu cầu đầu tư và khả năng nguồn vốn 72

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành và theo nguồn vốn chưa hợp lý. 73

2.3. Tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí và kém hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản của ngành giao thông. 74

2.4. Các công trình KCHT giao thông thiếu đồng bộ, không theo quy hoạch và chất lượng chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiến độ dự án chậm 75

2.5. Một số nguyên nhân chủ yếu 75

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 78

I. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCHT GTVT TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 78

1. Phương hướng Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ 78

2. Phương hướng phát triển hạ tầng đường sắt. 81

3. Phương hướng phát triển hạ tầng đường biển. 81

4. Phương hướng phát triển hạ tầng đường thủy nội địa. 83

5. Phương hướng phát triển hạ tầng hàng không 84

II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KCHTGTVT GIAI ĐOẠN 2005-2010 84

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 89

1. Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư cho phù hợp với chủ trương đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư phát triển KCHTGT. 89

2. Xúc tiến việc tìm kiếm các nguồn vốn và phương thức huy động vốn để bổ sung và hỗ trợ cho vốn ngân sách. 90

3. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch. 91

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 92

5. Giải pháp về quản lý hoạt động đầu tư phát triển KCHTGT 93

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở tất cả các ngành, các cấp 94

7. Hoàn thiện cơ chế đấu thầu và tăng cường quản lý công tác đấu thầu 95

8. Nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế và giám sát. 96

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY