Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sấy hải sản tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU 4 Chương mộtMỞ ĐẦU .5 1.1 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO .5 1.2 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO .6 1.3 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO .7 1.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN .7 Chương haiGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN .8 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN.8 2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY .8 2.2.1 Sản phẩm và năng suất.8 2.2.2 Quy trình công nghệ .9 2.2.3 Nguyên liệu và hóa chất và thiết bị.14 2.2.4 Năng lượng và nước.14 2.2.5 Tổ chức nhà máy .14 2.3 MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI.15 2.4 MẶT BẰNG DỰ ÁN .15 2.5 VỐN ĐẦU TƯ.17 Chương baĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN .20 3.1 VỊ TRÍ DỰ ÁN .20 3.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU .22 3.2.1 Nhiệt độ không khí .22 3.2.2 Độ ẩm không khí.22 3.2.3 Lượng mưa .22 3.2.4 Lượng bốc hơi .23 3.2.5 Gió và hướng gió .23 3.2.6 Độ bền vững khí quyển .23 3.3 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN.24 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích khí .24 3.3.2 Đánh giá chất lượng không khí khu vực nhà máy .24 3.4 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC .25 3.5 TÀI NGUYÊN SINH VẬT .26 3.5.1 Lớp phủ thực vật .27 3.5.2 Hệ sinh thái động vật.27 3.5.3 Hệ sinh thái nước .27 3.6 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC DỰ ÁN .30 Chương bốnTÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN NHÁ MÁY SẤY HẢI SẢN TỚI MÔI TRƯỜNG.32 4.1 CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH .32 4.2 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ .32 4.2.1 Tác hại của các chất ô nhiễm không khí .33 4.2.2 Ô nhiễm do tiếng ồn .35 4.2.3 Ô nhiễm do bụi .35 4.2.4 Khói thải của máy phát điện .36 4.2.5 Khí thải do đốt nhiên liệu cho lò hơi .37 4.2.6 Khí thải từ quá trình sấy .38 4.2.7 Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải .39 4.3 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC.39 4.3.1 Tác động của các chất gây ô nhiễm nước .39 4.3.2 Nước thải sinh hoạt .40 4.3.3 Nước thải sản xuất .40 4.3.4 Nước mưa chảy tràn.42 4.4 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN.42 4.4.1 Chất thải sản xuất .42 4.4.2 Chất thải sinh hoạt .43 4.5 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐỘNG THỰC VẬT .43 Chương nămCÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾCÁC TÁC ĐỘNG CÓ HẠI.44 5.1 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ .44 5.1.1 Khống chế mùi hôi .44 5.1.2 Khống chế ô nhiễm khí thải của máy phát điện .45 5.1.3 Khống chế ô nhiễm khí thải lò hơi. 45 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5.1.4 Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung.46 5.1.5 Khống chế các yếu tố vi khí hậu.47 5.2 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC.48 5.2.1 Nước mưa chảy tràn.48 5.2.2 Nước thải sinh hoạt .48 5.2.3 Nước thải sản xuất .48 5.3 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢIRẮN .51 5.3.1 Phế liệu sản xuất .51 5.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt.52 5.4 VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ.52 5.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động.52 5.4.2 Phòng chống các sự cố ô nhiễm.53 5.5 VAI TRÒ CỦA CÂY XANH VỚI MÔI TRƯỜNG.53 5.6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM.54 5.6.1 Giám sát chất lượng không khí.54 5.6.2 Giám sát chất lượng nước.54 5.7 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝVÀ CHI PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.55 5.7.1 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý khí thải .55 5.7.2 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải .55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 1. DANH MỤC THIẾT BỊ .58 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU CAO ỐNG KHÓI .60 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHU VỰC DỰ ÁN.63 4. CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM.65

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU 4

Chương một

MỞ ĐẦU .5

1.1 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO .5

1.2 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO .6

1.3 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO .7

1.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN .7

Chương hai

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN .8

2.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN.8

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY .8

2.2.1 Sản phẩm và năng suất.8

2.2.2 Quy trình công nghệ .9

2.2.3 Nguyên liệu và hóa chất và thiết bị.14

2.2.4 Năng lượng và nước.14

2.2.5 Tổ chức nhà máy .14

2.3 MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI.15

2.4 MẶT BẰNG DỰ ÁN .15

2.5 VỐN ĐẦU TƯ.17

Chương ba

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

KHU VỰC DỰ ÁN .20

3.1 VỊ TRÍ DỰ ÁN .20

3.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU .22

3.2.1 Nhiệt độ không khí .22

3.2.2 Độ ẩm không khí.22

3.2.3 Lượng mưa .22

3.2.4 Lượng bốc hơi .23

3.2.5 Gió và hướng gió .23

3.2.6 Độ bền vững khí quyển .23

3.3 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN.24

TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

3.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích khí .24

3.3.2 Đánh giá chất lượng không khí khu vực nhà máy .24

3.4 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC .25

3.5 TÀI NGUYÊN SINH VẬT .26

3.5.1 Lớp phủ thực vật .27

3.5.2 Hệ sinh thái động vật.27

3.5.3 Hệ sinh thái nước .27

3.6 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC DỰ ÁN .30

Chương bốn

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN NHÁ MÁY SẤY HẢI SẢN TỚI MÔI

TRƯỜNG.32

4.1 CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH .32

4.2 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ .32

4.2.1 Tác hại của các chất ô nhiễm không khí .33

4.2.2 Ô nhiễm do tiếng ồn .35

4.2.3 Ô nhiễm do bụi .35

4.2.4 Khói thải của máy phát điện .36

4.2.5 Khí thải do đốt nhiên liệu cho lò hơi .37

4.2.6 Khí thải từ quá trình sấy .38

4.2.7 Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải .39

4.3 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC.39

4.3.1 Tác động của các chất gây ô nhiễm nước .39

4.3.2 Nước thải sinh hoạt .40

4.3.3 Nước thải sản xuất .40

4.3.4 Nước mưa chảy tràn.42

4.4 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN.42

4.4.1 Chất thải sản xuất .42

4.4.2 Chất thải sinh hoạt .43

4.5 TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐỘNG THỰC VẬT .43

Chương năm

CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾCÁC

TÁC ĐỘNG CÓ HẠI.44

5.1 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ .44

5.1.1 Khống chế mùi hôi .44

5.1.2 Khống chế ô nhiễm khí thải của máy phát điện .45

5.1.3 Khống chế ô nhiễm khí thải lò hơi. 45

TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

5.1.4 Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung.46

5.1.5 Khống chế các yếu tố vi khí hậu.47

5.2 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC.48

5.2.1 Nước mưa chảy tràn.48

5.2.2 Nước thải sinh hoạt .48

5.2.3 Nước thải sản xuất .48

5.3 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢIRẮN .51

5.3.1 Phế liệu sản xuất .51

5.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt.52

5.4 VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ.52

5.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động.52

5.4.2 Phòng chống các sự cố ô nhiễm.53

5.5 VAI TRÒ CỦA CÂY XANH VỚI MÔI TRƯỜNG.53

5.6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM.54

5.6.1 Giám sát chất lượng không khí.54

5.6.2 Giám sát chất lượng nước.54

5.7 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝVÀ CHI PHÍ

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.55

5.7.1 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý khí thải .55

5.7.2 Dự toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải .55

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

PHỤ LỤC 58

1. DANH MỤC THIẾT BỊ .58

2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU CAO ỐNG KHÓI .60

3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHU VỰC DỰ ÁN.63

4. CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM.65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY