Đánh giá năng lực thực tế của Công ty về sản xuất và tiêu thụ mặt hàng dệt

Chương I 1

lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 1

I. Khái niệm chiến lược kinh doanh và quy trình chiến lược 1

1. Lịch sử phát triến của chiến lược kinh doanh. 1

2. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 2

3. Các cấp chiến lược 3

4. Các loại hình chiến lược. 4

4.1. Chiến lược đầu tư. 4

Sơ đồ 2: MA TRẬN BCG 5

II. Các phương pháp phân tích môi trường kinh doanh. 9

1. Mục đích của phân tích 9

2. Phân tích môi trường bên ngoài. 10

2.1 Phân tích môi trường vĩ mô. 10

2.2 Phân tích môi trường ngành 14

3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp 19

3.1 Quá trình tạo ra giá trị sản phẩm. 19

3.2 Phân tích nội bộ doanh nghiệp 21

Chương II 28

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI MẶT HÀNG DỆT CỦA CÔNG TY 28

I. Giới thiệu chung về Công ty dệt 8-3. 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 28

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 30

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 31

4. Sản phẩm và giá thành sản phẩm của Công ty. 33

5. Đặc điểm về lao động. 34

6. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của Công ty. 35

7. Marketing tiếp thị 38

9.Đặc điểm, tình hình máy móc thiết bị 40

10. Về nguyên vật liệu 40

II. Đánh giá năng lực thực tế của Công ty về sản xuất và tiêu thụ mặt hàng dệt. 41

1. Phân đoạn chiến lược theo nhóm sản phẩm 41

2. Tình hình sản xuất, tồn trữ của mặt hàng dệt 42

3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm dệt của Công ty Dệt 8-3. 43

3.1.Khái quát về thị trường tiêu thụ của Công ty Dệt 8-3. 43

3.2.Kết quả tiêu thụ đạt được đối với các sản phẩm dệt của Công ty 44

4.Đánh giá chất lượng mặt hàng dệt của Công ty. 49

4.1.Chất lượng sợi. 49

4.2.Chất lượng sản phẩm vải mộc. 51

4.3.Chất lượng vải thành phẩm. 53

III.Phân tích môi trường cạnh tranh của Công ty. 54

1.Tác động của những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. 54

2. Phân tích môi trường ngành 55

Chương III 59

Đề xuất chiến lược cho mặt hàng dệt của Công ty 59

và các giải pháp thực hiện 59

I.Những đánh giá chung về Công ty dệt 8-3 . 59

1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 59

2.Ưu điểm và thành tựu đã đạt được của Công ty. 60

3.Những nhược điểm và khó khăn cần vượt qua và khắc phục. 61

4. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 62

II. Đề xuất chiến lược cho hoạt động dệt của Công ty. 63

1. Đâu là thị trường chính của mặt hàng dệt mà Công ty cần quan tâm. 63

2. Đề xuất chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm dệt của Công ty. 64

2.1.Chiến lược chi phí thấp cho mặt hàng sợi. 64

2.2.Chiến lược trọng tâm đối với mặt hàng vải. 66

III.Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược. 67

1. Hoàn thiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường. 67

2. Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 70

3.Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 72

4.Đổi mới, nâng cấp, đồng bộ hoá máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất. 74

5.Tăng cường công tác đào tạo, quản lý và sử dụng lao động. 77

Kết luận 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY