Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975

MỞ ĐẦU . 6

1. Tính cấp thiết của đề tài. 6

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu. 9

5. Đóng góp khoa học của luận án. 10

6. Kết cấu của luận án. 10

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI LUẬN ÁN. 11

1.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam. 11

1.1.1. Các công trình nghiên cứu những vấn đề chung về trí thức. 11

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức . 15

1.1.3. Các công trình nghiên cứu những nội dung liên quan đến trí thức và sự lãnh

đạo của Đảng về xây dựng ĐNTT trong thời kỳ 1954-1975 . 19

1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. 22

1.3. Đánh giá, nhận xét về các kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án tập trung

giải quyết .

1.3.1. Về các kết quả nghiên cứu.

1.3.2. Về những vấn đề luận án tập trung giải quyết

Chương 2. CHỦ TRưƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG XÂY DỰNG ĐỘI

NGŨ TRÍ THỨC Ở MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 1954-1964

2.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức và

chủ trương của Đảng .

2.1.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí

thức .

2.1.2. Chủ trương của Đảng.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức

2.2.1. Xây dựng về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ trí thức.

2.2.2. Xây dựng về cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng và đãi ngộ trí

thức.

2.2.3. Phát huy vai trò đội ngũ trí thức .

Tiểu kết chương 2 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY