Công tác quản trị kỹ thuật trong công ty dệt 8/3

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

I. Giới thiệu chung về Công ty dệt 8/3 2

II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

III. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5

1. Chức năng 5

2. Nhiệm vụ 5

IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dệ 8/3 trong thời gian qua 6

PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 8

I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 8

II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 12

PHẦN III: CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY DỆT 8/3 13

I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của Công ty 13

II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của Công ty 15

PHẦN IV: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY DỆT 8/3 16

I. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16

II. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16

PHẦN V: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY 20

I. Ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp 20

II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty Dệt 8/3 27

PHẦN VI: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY DỆT 8/3 33

I. Phân tích công việc 34

II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên 35

III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Dệt 8/3 37

IV. Định mức lao động và năng suất lao động 39

V. Tình hình lao động và tiền lương tại Công ty Dệt 8/3 41

VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong Công ty 46

PHẦNVII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY DỆT 8/3 49

I. Quản trị chất lượng 49

II. Quản trị chất lượng ở Công ty Dệt 8/3 51

III. Quản trị máy móc thiết bị 58

PHẦN VIII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY DỆT 8/3 62

I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động 62

II. Nguồn tài trợ Công ty 66

III. Doanh thu, lợi nhuận 67

IV. Phân tích báo cáo tài chính Công ty 69

PHẦN IX: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY DỆT 8/3 75

I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật 75

II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của Công ty 77

PHẦN X: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY DỆT 8/3 78

I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty Dệt 8/3 78

II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Dệt 8/3 79

III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Dệt 8/3 79

PHẦN XI: QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY DỆT 8/3 83

I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 83

II. Công tác Marketing của Công ty 84

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY