Công nghệ sản xuất các hợp chất thơm từ LPG

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 3

I.1.GIỚI THIỆU VỀ KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 3

I.1.1. Đặc điểm chung của LPG 3

I.1.2 . Ứng dụng của LPG. 5

I .2. GIỚI THIỆU VỀ CÁC HYDROCACBON THƠM . 6

I .2 1 Đặc điểm chung về hydrocacbon thơm . 6

I . 2 .2 Phương pháp sản xuất hydrocacbon thơm: 9

I .2 . 3: Ứng dụng của hợp chất thơm. 12

I . 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HYDROCACBON THƠM 13

I .3.1 : Qúa trình Platforming với xúc tác cố định của OUP. 14

I .3.2 : Quá trình CCR Platforming của OUP. 16

I .3 .3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình:. 22

I .3.4. Quá trình Z-Former : 26

I .4. ĐẶC ĐIỂM XÚC TÁC QUÁ TRÌNH REFORMING. 28

I .4.1 Đặc điểm chất xúc tác : 28

I .4.2 . Các chất làm ngộ độc xúc tác : 29

I .4.3 Biện pháp để tái sinh xúc tác : 29

I .4.4 Yêu cầu của xúc tác Reforming : 30

I .5: ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN HƯỚNG CÁC HỢP THƠM 30

I . 6 . MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÁCH HYDROCACBON THƠM . 32

6 . 1. Chưng phân đoạn : 32

6 . 2 Chưng đẳng phí : 32

6 . 3 Chưng trích ly: 34

6 . 4 Trích ly bằng dung môi : 35

6 . 5. Qúa trình hấp thụ bằng chất rắn : 37

6 . 6 Kết tinh phân đoạn để tách Xylen : 37

I . 7 SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ : 37

CHƯƠNH II : TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ 39

II.1 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CỦA HỆ THỐNG . 39

II.2 . TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG . 42

II.2.1. Nhiệt lượng do nguyên liệu mang vào : 42

II.2.2 Lượng nhiệt do xúc tác mang vào 43

II .2.3. Nhiệt lượng cần thiết do lò ống cung cấp cho toàn phản ứng . 44

II.2.4. Tính nhiệt lượng mang ra : 44

II. 3. TÍNH TOÁN CHO LÒ PHẢN ỨNG : 47

II.3.1 Tính toán cho lò số 1 : 47

3.1. T ính cân bằng vật chất : 47

II. 3.2. Cân bằng nhiệt vào lò : 51

II.3.3. Tính kích thước của lò 1 : 55

II.3.4. Tính toán cơ khí của lò 1. 56

II.4. TÍNH TOÁN CHO LÒ PHẢN ỨNG SỐ 2 : 60

II.4.1. Cân bằng vật chất lò 2: 60

II. 4.2. Cân bằng nhiệt lượng của lò số 2 : 62

II.4.3. Tính toán kích thước cho lò số 2 : 66

II.5. TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CHO LÒ SỐ 2 : 67

II.6. ĐỐI VỚI LÒ PHẢN ỨNG SỐ 3 : 70

6.1. Cân bằng vật chất lò 3: 70

6.2. Cân bằng nhiệt lượng của lò số 3 : 71

6.3. Tính kích thước của lò số 3 : 74

6.4. Tính toán cơ khí cho lò số 3 : 75

II.7. ĐỐI VỚI LÒ PHẢN ỨNG SỐ 4 : 78

7.1. Cân bằng vật chất lò 4: 78

7.2. Cân bằng nhiệt lượng của lò số 4 : 79

7.3.Tính kích thước của lò số 4 : 81

7.4. Tính toán cơ khí cho lò số 4 : 82

CHƯƠNG III. TÍNH THIẾT BỊ TÁI SINH XÚC TÁC : 85

III .1 TÍNH TOÁN CÂN BẰNG 85

III.2. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT 93

CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN KINH TẾ 97

IV.1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TÍNH TOÁN KINH TẾ:. 97

IV.2. TÍNH TOÁN . 97

2.1. Chế độ vận hành của phân xưởng . 97

2.2. Hoạch toán chi phí : 97

2.3. Tính giá thành sản phẩm : 99

CHƯƠNG V: XÂY DỰNG 102

V. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : 102

V.1. Những cơ sở để xác định địa điểm xây dựng . 102

V.2. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng . 102

V.3.Đặc điểm của địa điểm xây dựng: 103

V.4. Các nguyên tắc thiết kế xây dựng: 104

CHƯƠNG VI: AN TOÀN LAO ĐỘNG 108

1. An toàn lao động trong phân xưởng sản xuất hợp chất thơm từ LPG. 108

2. Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ: 108

3.Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ: 110

4. Yêu cầu đối với bảo vệ môi trường: 111

KẾT LUẬN 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY