Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta- Thực trạng và giải pháp

A. MỞ ĐẦUB. NỘI DUNGI. Những vấn đề cơ bản và khái niệm về công ty cổ phần.1. Công ty cổ phần.2. Tính tất yếu khách quan của công ty cổ phần và sự cần thiết của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.II. Thực trạng về các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay.1. Môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc:2. §èi t­îng cæ phÇn ho¸:3. H×nh thøc cæ phÇn ho¸:4. KÕt qu¶ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc:5. Tån t¹i, v­íng m¾c, khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt trong viÖc cæ phÇn ho¸ nhµ n­íc:5.1. Tån t¹i:5.2. Khã kh¨n, v­íng m¾c:5.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n, v­íng m¾c:III. Phương hướng và những cách giải quyết cơ bản của Nhà nước ta nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay.1. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.2. Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.3. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.C. KẾT LUẬN

A. MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

I. Những vấn đề cơ bản và khái niệm về công ty cổ phần.

1. Công ty cổ phần.

2. Tính tất yếu khách quan của công ty cổ phần và sự cần thiết của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

II. Thực trạng về các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay.

1. Môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc:

2. §èi t­îng cæ phÇn ho¸:

3. H×nh thøc cæ phÇn ho¸:

4. KÕt qu¶ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc:

5. Tån t¹i, v­íng m¾c, khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt trong viÖc cæ phÇn ho¸ nhµ n­íc:

5.1. Tån t¹i:

5.2. Khã kh¨n, v­íng m¾c:

5.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n, v­íng m¾c:

III. Phương hướng và những cách giải quyết cơ bản của Nhà nước ta nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay.

1. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

2. Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

3. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY