Chuyên đề Xuất khẩu hàng giầy dép Việt Nam sang EU:Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG XUÂT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM .3 I Khái niệm và các hình thức xuất khẩu chủ yếu .31. Khái niệm .32. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .32.1 Xuất khẩu trực tiếp . .32.2 Xuất khẩu uỷ thác .42.3 Xuất khẩu tại chỗ 42.4 Xuất khẩu gia công uỷ thác 52.5 Buôn bán đối lưu .52.6 Xuất khẩu theo nghị định thư( xuất khẩu trả nợ) 52.7 Gia công quốc tế .62.8 Tái xuất khẩu .6II Nội dung của hoạt động xuất khẩu .71. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu .72. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 83. Lựa chọn đối tác giao dịch .84. Lựa chọn phương thức giao dịch . .95. Đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu . 106. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán tiền . 116.1 Giục mở và kiểm tra thư tín dụng .116.2 Xin giấy phép xuất khẩu 116.3 Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu 116.4 Kiểm định hàng hoá . 126.5 Thuê phương tiện vận chuyển .126.6 Mua bảo hiểm cho hang hoá .136.7 Làm thủ tục hải quan 136.8 Giao hàng lên tàu .146.9 Thanh toán 146.1 0 Giải quyết khiếu nại(nếu có) 15III Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu .151. Các nhân tố kinh tế 152. Các nhân tố về chính trị, luật pháp của nước sở tại 173. Các nhân tố văn hoá xã hội, mội trường tự nhiên 184. Các nhân tố khoa học công nghệ .185. Các nhân tố cạnh tranh 196. Các nhân tố về bản thân doanh nghiệp 206.1 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp 206.2 Trình độ quản lý của doanh nghiệp 216.3 Trình độ kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp 21IV Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu giầy dép của Việt Nam 22 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG GIẦY DÉP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 23I Khái quát về thị trường EU và các quy định nhập khẩu giầy dép của EU 231. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của EU .232. Đặc điểm của thị trường EU 242.1 Tập quán, thị hiếu tiêu dùng của thị trường EU 242.2 Năng lực nội tại của thị trường EU về khả năng sáng tạo mốt, khả năng sản xuất và xuất khẩu 282.3 Nhu cầu nhập khẩu hàng giày dép 292.4 Hệ thống phân phối của hàng giày dép trên thị trường EU 302.5 Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của EU 312.6 Chính sách ngoại thương 313. Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của EU dành cho các nước đang phát triển 333.1. Quy định của EU đối với hàng hoá được hưởng GSP .343.2. Các biện pháp khuyến khích trong GSP của EU .363.3. Các điều kiện hưởng GSP của EU 364. Các quy định của EU đối với hàng giầy dép xuất khẩu của Việt Nam 384.1. Các quy định về các mức thuế 384.2. Các quy định về kiểu dáng mẫu mã .394.3. Về nguyên liệu .40II Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian qua .411. Kết quả xuất khẩu giầy dép Việt Nam vào thị trường EU .411.1 . Kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU 411.2 . Các nước nhập khẩu chính hàng giầy dép của Việt Nam trong EU .442. Các hình thức xuất khẩu yếu chủ giày dép Việt Nam vào thị trường EU .453. Cơ cấu mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU .47III Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian qua .481. Những ưu điểm trong hoạt động tăng cường khả năng xuất khẩu các sản phẩm giầy dép của Việt Nam vào thị trường EU 482. Những tồn tại trong hoạt động tăng cường khả năng xuất khẩu các sản phẩm giầy dép của Việt Nam vào thị trường EU 503. Nguyên nhân của các tồn tại 503.1 Nguyên nhân chủ quan 503.2 Nguyên nhân khách quan 52CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 54I Những quan điểm xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào vào thị trường EU 54II Quan hệ cung cầu trên thị trường EU về hàng giầy dép 57III Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU 581. Giải pháp về phía nhà nước 581.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu 581.2 Cải thiện môi trường đầu tư và môi trường thương mại 601.3 Tổ chức tốt hệ thống thông tin 621.4 Đẩy mạnh công tác xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU 641.5 Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu 652. Giải pháp về phía doanh nghiệp 652.1 Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU 652.2 Thúc đẩy các hoạt động Marketing 662.3 Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối trên thị trường EU 682.4 Hoàn thiện các nghiệp vụ xuất khẩu 692.5 Đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO để đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU 702.6 Tăng cường khai khác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 72

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG XUÂT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM .3

I Khái niệm và các hình thức xuất khẩu chủ yếu .3

1. Khái niệm .3

2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .3

2.1 Xuất khẩu trực tiếp . .3

2.2 Xuất khẩu uỷ thác .4

2.3 Xuất khẩu tại chỗ 4

2.4 Xuất khẩu gia công uỷ thác 5

2.5 Buôn bán đối lưu .5

2.6 Xuất khẩu theo nghị định thư( xuất khẩu trả nợ) 5

2.7 Gia công quốc tế .6

2.8 Tái xuất khẩu .6

II Nội dung của hoạt động xuất khẩu .7

1. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu .7

2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 8

3. Lựa chọn đối tác giao dịch .8

4. Lựa chọn phương thức giao dịch . .9

5. Đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu . 10

6. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán tiền . 11

6.1 Giục mở và kiểm tra thư tín dụng .11

6.2 Xin giấy phép xuất khẩu 11

6.3 Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu 11

6.4 Kiểm định hàng hoá . 12

6.5 Thuê phương tiện vận chuyển .12

6.6 Mua bảo hiểm cho hang hoá .13

6.7 Làm thủ tục hải quan 13

6.8 Giao hàng lên tàu .14

6.9 Thanh toán 14

6.1 0 Giải quyết khiếu nại(nếu có) 15

III Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu .15

1. Các nhân tố kinh tế 15

2. Các nhân tố về chính trị, luật pháp của nước sở tại 17

3. Các nhân tố văn hoá xã hội, mội trường tự nhiên 18

4. Các nhân tố khoa học công nghệ .18

5. Các nhân tố cạnh tranh 19

6. Các nhân tố về bản thân doanh nghiệp 20

6.1 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp 20

6.2 Trình độ quản lý của doanh nghiệp 21

6.3 Trình độ kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp 21

IV Sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu giầy dép của Việt Nam 22

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG GIẦY DÉP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 23

I Khái quát về thị trường EU và các quy định nhập khẩu giầy dép của EU 23

1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của EU .23

2. Đặc điểm của thị trường EU 24

2.1 Tập quán, thị hiếu tiêu dùng của thị trường EU 24

2.2 Năng lực nội tại của thị trường EU về khả năng sáng tạo mốt, khả năng sản xuất và xuất khẩu 28

2.3 Nhu cầu nhập khẩu hàng giày dép 29

2.4 Hệ thống phân phối của hàng giày dép trên thị trường EU 30

2.5 Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của EU 31

2.6 Chính sách ngoại thương 31

3. Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của EU dành cho các nước đang phát triển 33

3.1. Quy định của EU đối với hàng hoá được hưởng GSP .34

3.2. Các biện pháp khuyến khích trong GSP của EU .36

3.3. Các điều kiện hưởng GSP của EU 36

4. Các quy định của EU đối với hàng giầy dép xuất khẩu của Việt Nam 38

4.1. Các quy định về các mức thuế 38

4.2. Các quy định về kiểu dáng mẫu mã .39

4.3. Về nguyên liệu .40

II Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian qua .41

1. Kết quả xuất khẩu giầy dép Việt Nam vào thị trường EU .41

1.1 . Kim ngạch xuất khẩu hàng giầy dép của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU 41

1.2 . Các nước nhập khẩu chính hàng giầy dép của Việt Nam trong EU .44

2. Các hình thức xuất khẩu yếu chủ giày dép Việt Nam vào thị trường EU .45

3. Cơ cấu mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU .47

III Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian qua .48

1. Những ưu điểm trong hoạt động tăng cường khả năng xuất khẩu các sản phẩm giầy dép của Việt Nam vào thị trường EU 48

2. Những tồn tại trong hoạt động tăng cường khả năng xuất khẩu các sản phẩm giầy dép của Việt Nam vào thị trường EU 50

3. Nguyên nhân của các tồn tại 50

3.1 Nguyên nhân chủ quan 50

3.2 Nguyên nhân khách quan 52

CHƯƠNG III:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 54

I Những quan điểm xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào vào thị trường EU 54

II Quan hệ cung cầu trên thị trường EU về hàng giầy dép 57

III Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vào thị trường EU 58

1. Giải pháp về phía nhà nước 58

1.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu 58

1.2 Cải thiện môi trường đầu tư và môi trường thương mại 60

1.3 Tổ chức tốt hệ thống thông tin 62

1.4 Đẩy mạnh công tác xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU 64

1.5 Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu 65

2. Giải pháp về phía doanh nghiệp 65

2.1 Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU 65

2.2 Thúc đẩy các hoạt động Marketing 66

2.3 Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối trên thị trường EU 68

2.4 Hoàn thiện các nghiệp vụ xuất khẩu 69

2.5 Đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO để đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU 70

2.6 Tăng cường khai khác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY