Chuyên đề Xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án Vịt xác nhận từ 01/6/2010 đến 01/9/2010

MỤC LỤCTrangLời cám ơn . iNhận xét của cơ quan thực tập . iiNhận xét của giáo viên hướng dẫn . iiiTóm tắt đề tài . ivMục lục . vDanh sách các bảng biểu. ixDanh sách hình vẽ . xPHẦN MỞ ĐẦU . 11. Tên đề tài . 12. Lí do chọn đề tài . 13. Mục đích nghiên cứu . 14. Phạm vi nghiên cứu . 15. Phương pháp nghiên cứu . 26. Kết cấu đề tài . 2PHẦN NỘI DUNG . 3Chƣơng 1: Lý luận cơ bản về truyền thông marketing . 31.1 Khái quát về truyền thông marketing . 31.1.1 Khái niệm . 31.1.2 Các thuật ngữ dùng trong truyền thông marketing . 31.1.3 Mô hình về quá trình truyền thông . 41.1.4 Vai trò của truyền thông . 51.2 Các công cụ truyền thông chính . 61.2.1 Quảng cáo . 61.2.2 Khuyến mãi . 81.2.3 Tuyên truyền và quan hệ công chúng . 9 1.2.4 Marketing trực tiếp . 111.2.5 Bán hàng cá nhân. 121.3 Cách xây dựng kế hoạch truyền thông marketing . 131.3.1 Phần phân tích . 131.3.1.1 . Bối cảnh. 131.3.1.2 . Tổng quan môi trường . 141.3.1.3 . Các đối tượng liên quan . 141.3.2 Phần lập kế hoạch . 141.3.2.1 . Xác định mục tiêu truyền thông . 141.3.2.2 . Xác định khán giả mục tiêu . 151.3.2.3 . Thiết kế truyền thông . 151.3.2.3.1 Thông điệp . 151.3.2.3.2 Chiến lược sáng tạo . 161.3.2.3.3 Nguồn phát thông điệp . 171.3.2.4 . Lựa chọn kênh truyền thông . 181.3.2.5 . Xác định ngân sách . 201.4 Đánh giá hiệu quả truyền thông marketing . 20Chƣơng 2: Tổng quan về thị trƣờng vịt tại TP.HCM . 232.1 Tình hình cúm gia cầm A/ H5N1 . 232.2 Nguồn cung vịt cho thị trường TP.HCM . 282.2.1 Mô hình chuỗi cung ứng vịt cho thị trường TP.HCM . 282.2.2 Giải thích mô hình . 292.2.2.1 Hộ chăn nuôi . 292.2.2.2 Cơ sở giết mổ . 332.2.2.3 Nhà phân phối . 332.2.2.4 Siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm sạch . 332.2.2.5 Chợ . 342.3 Hành vi mua vịt của người tiêu dùng . 352.3.1 Mục tiêu nghiên cứu . 352.3.2 Xác định thông tin cần thiết . 352.3.3 Phương pháp thu thập thông tin . 352.3.4 Chọn mẫu để nghiên cứu . 352.3.5 Nội dung bảng câu hỏi chính . 362.3.6 Kết quả nghiên cứu . 412.4 Áp dụng mô hình SWOT phân tích sản phẩm “vịt sạch” . 48Chƣơng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch truyền thông dự án “Vịt xác nhận” từ 01/3/2010 đến 28/3/2010 . 513.1 Giới thiệu Công ty Dịch vụ Báo chí Ngòi Bút Vàng . 513.1.1 Giới thiệu chung . 513.1.2 Cơ cấu tổ chức . 533.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty . 563.1.4 Các dịch vụ mà công ty cung cấp . 563.1.5 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 593.2 Giới thiệu kế hoạch truyền thông “vịt xác nhận” từ 01/3/2010 đến 28/3/2010 . 603.2.1 Giới thiệu dự án “Vịt xác nhận” . 603.2.2 Kế hoạch truyền thông dự án “Vịt xác nhận” từ 01/3/2010 đến 28/3/2010 . 643.2.2.1 Mục tiêu truyền thông . 643.2.2.2 Thông điệp truyền thông . 663.2.2.3 Các kênh truyền thông chính . 663.2.2.4 Kế hoạch thực hiện . 673.3 Kết quả thực hiện . 743.4 Đánh giá . 763.4.1 Những kết quả đạt được . 763.4.2 Những hạn chế, sai lầm trong quá trình thực hiện . 86Chƣơng 4: Đề xuất kế hoạch truyền thông cho dự án “Vịt xác nhận” từ 01/6/2010 đến 01/9/2010 . 874.1 Xác định mục tiêu truyền thông . 874.2 Xác định khán giả mục tiêu. 874.3 Thiết kế truyền thông . 874.4 Lựa chọn kênh truyền thông . 874.4.1 Kế hoạch thực hiện . 894.4.2 Chương trình truyền thông trên kên internet, báo chí . 914.4.3 Chương trình truyền thông tại điểm bán . 924.4.4 Thời gian thực hiện . 954.5 Xác định ngân sách . 974.5.1 Tổng ngân sách; tỉ lệ ngân sách dành cho các kênh truyền thông . 984.5.2 Ngân sách truyền thông trên kênh internet, báo in . 984.5.3 Ngân sách truyền thông tại điểm bán . 99KẾT LUẬN . 102Tài liệu tham khảo . 103

MỤC LỤC

Trang

Lời cám ơn . i

Nhận xét của cơ quan thực tập . ii

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn . iii

Tóm tắt đề tài . iv

Mục lục . v

Danh sách các bảng biểu. ix

Danh sách hình vẽ . x

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Tên đề tài . 1

2. Lí do chọn đề tài . 1

3. Mục đích nghiên cứu . 1

4. Phạm vi nghiên cứu . 1

5. Phương pháp nghiên cứu . 2

6. Kết cấu đề tài . 2

PHẦN NỘI DUNG . 3

Chƣơng 1: Lý luận cơ bản về truyền thông marketing . 3

1.1 Khái quát về truyền thông marketing . 3

1.1.1 Khái niệm . 3

1.1.2 Các thuật ngữ dùng trong truyền thông marketing . 3

1.1.3 Mô hình về quá trình truyền thông . 4

1.1.4 Vai trò của truyền thông . 5

1.2 Các công cụ truyền thông chính . 6

1.2.1 Quảng cáo . 6

1.2.2 Khuyến mãi . 8

1.2.3 Tuyên truyền và quan hệ công chúng . 9

1.2.4 Marketing trực tiếp . 11

1.2.5 Bán hàng cá nhân. 12

1.3 Cách xây dựng kế hoạch truyền thông marketing . 13

1.3.1 Phần phân tích . 13

1.3.1.1 . Bối cảnh. 13

1.3.1.2 . Tổng quan môi trường . 14

1.3.1.3 . Các đối tượng liên quan . 14

1.3.2 Phần lập kế hoạch . 14

1.3.2.1 . Xác định mục tiêu truyền thông . 14

1.3.2.2 . Xác định khán giả mục tiêu . 15

1.3.2.3 . Thiết kế truyền thông . 15

1.3.2.3.1 Thông điệp . 15

1.3.2.3.2 Chiến lược sáng tạo . 16

1.3.2.3.3 Nguồn phát thông điệp . 17

1.3.2.4 . Lựa chọn kênh truyền thông . 18

1.3.2.5 . Xác định ngân sách . 20

1.4 Đánh giá hiệu quả truyền thông marketing . 20

Chƣơng 2: Tổng quan về thị trƣờng vịt tại TP.HCM . 23

2.1 Tình hình cúm gia cầm A/ H5N1 . 23

2.2 Nguồn cung vịt cho thị trường TP.HCM . 28

2.2.1 Mô hình chuỗi cung ứng vịt cho thị trường TP.HCM . 28

2.2.2 Giải thích mô hình . 29

2.2.2.1 Hộ chăn nuôi . 29

2.2.2.2 Cơ sở giết mổ . 33

2.2.2.3 Nhà phân phối . 33

2.2.2.4 Siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm sạch . 33

2.2.2.5 Chợ . 34

2.3 Hành vi mua vịt của người tiêu dùng . 35

2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu . 35

2.3.2 Xác định thông tin cần thiết . 35

2.3.3 Phương pháp thu thập thông tin . 35

2.3.4 Chọn mẫu để nghiên cứu . 35

2.3.5 Nội dung bảng câu hỏi chính . 36

2.3.6 Kết quả nghiên cứu . 41

2.4 Áp dụng mô hình SWOT phân tích sản phẩm “vịt sạch” . 48

Chƣơng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch truyền thông dự án “Vịt xác nhận”

từ 01/3/2010 đến 28/3/2010 . 51

3.1 Giới thiệu Công ty Dịch vụ Báo chí Ngòi Bút Vàng . 51

3.1.1 Giới thiệu chung . 51

3.1.2 Cơ cấu tổ chức . 53

3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty . 56

3.1.4 Các dịch vụ mà công ty cung cấp . 56

3.1.5 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 59

3.2 Giới thiệu kế hoạch truyền thông “vịt xác nhận” từ 01/3/2010

đến 28/3/2010 . 60

3.2.1 Giới thiệu dự án “Vịt xác nhận” . 60

3.2.2 Kế hoạch truyền thông dự án “Vịt xác nhận” từ 01/3/2010 đến

28/3/2010 . 64

3.2.2.1 Mục tiêu truyền thông . 64

3.2.2.2 Thông điệp truyền thông . 66

3.2.2.3 Các kênh truyền thông chính . 66

3.2.2.4 Kế hoạch thực hiện . 67

3.3 Kết quả thực hiện . 74

3.4 Đánh giá . 76

3.4.1 Những kết quả đạt được . 76

3.4.2 Những hạn chế, sai lầm trong quá trình thực hiện . 86

Chƣơng 4: Đề xuất kế hoạch truyền thông cho dự án “Vịt xác nhận”

từ 01/6/2010 đến 01/9/2010 . 87

4.1 Xác định mục tiêu truyền thông . 87

4.2 Xác định khán giả mục tiêu. 87

4.3 Thiết kế truyền thông . 87

4.4 Lựa chọn kênh truyền thông . 87

4.4.1 Kế hoạch thực hiện . 89

4.4.2 Chương trình truyền thông trên kên internet, báo chí . 91

4.4.3 Chương trình truyền thông tại điểm bán . 92

4.4.4 Thời gian thực hiện . 95

4.5 Xác định ngân sách . 97

4.5.1 Tổng ngân sách; tỉ lệ ngân sách dành cho các kênh truyền thông . 98

4.5.2 Ngân sách truyền thông trên kênh internet, báo in . 98

4.5.3 Ngân sách truyền thông tại điểm bán . 99

KẾT LUẬN . 102

Tài liệu tham khảo . 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY