Chuyên đề Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 3

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 3

1.1.1 Giới thiệu chung 3

1.1.2 Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty gồm: 3

1.1.3 Các sản phẩm của công ty 3

1.1.4 Các khách hàng của công ty 4

1.1.5 Cơ cấu tổ chức của công ty 5

1.1.6 Mục tiêu của công ty 8

1.2 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 8

1.2.1 Bài toán quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 8

1.2.2 Lý do lựa chọn đề tài 10

CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 12

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 12

2.1.1 Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 12

2.1.2 Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 12

2.1.3 Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 13

2.1.4 Các công đoạn của phát triển hệ thống 15

2.1.5 Những nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin mới 18

2.1.6 Tầm quan trọng của một hệ thống thông tin tốt 18

2.1.7 Phương pháp phát triển một hệ thống thống tin 19

2.1.8 Cơ sở dữ liệu 19

2.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 20

2.2.1 Các phương pháp thu thập thông tin 20

2.2.2 Mã hoá dữ liệu 21

2.2.3.Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin 21

2.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 29

2.3.1 Một số nguyên tắc cho thiết kế vật lý ngoài 29

2.3.2 Một số nguyên tắc cho việc trình bày thông tin trên màn hình 29

2.3.3 Một số nguyên tắc cho thiết kế màn hình nhập liệu 30

2.3.4 Thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hoá 31

2.4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 34

CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 35

3.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 35

3.1.1 Phân tích yêu cầu 35

3.1.2 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ 37

3.1.3 Sơ đồ luồng thông tin 39

3.1.4 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu (DFD) 54

3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 69

3.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 69

3.2.3 Các giao diện của hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 84

3.2.4 Các ký pháp được sử dụng trong thiết kế giải thuật là: 102

KẾT LUẬN 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY