Chuyên đề Xây dựng giá trị thương hiệu tập Campus tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU .11. Lý do chọn đề tài .1 2. Mục tiêu của chuyên đề. .23. Phương pháp nghiên cứu .24. Giới hạn của chuyên đề .35. Kết cấu của chuyên đề . 3CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THưƠNG HIỆU. . 51.1. Thương hiệu .51.1.1 Khái niệm về thương hiệu .51.1.2 thành phần thương hiệu . . 71.2 Giá trị thương hiệu .71.2.1. Khái niệm về giá trị thương hiệu . 71.2.2. Những yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu. . 101.2.2.1. Lòng trung thành với thương hiệu . 111.2.2.2. Sự nhận biết tên và biểu tượng thương hiệu . 141.2.2.3. Sự cảm nhận về chất lượng của thương hiệu . 161.2.2.4. Sự liên tưởng thương hiệu . 181.3. Những lợi ích của giá trị thương hiệu . 201.3.1. Cung cấp lợi ích cho khách hang . 201.3.2. Cung cấp giá trị cho nhà sản xuất . 201.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của thương hiệu . . 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG GIÁ TRỊ THưƠNG HIỆU TẬP CAMPUS CỦA CÔNG TY KOKUYO . 232.1. Tổng quan về công ty Kokuyo . 232.1.1 Giới thiệu công ty Kokuyo . 232.1.2. Cơ cấu tổ chức và các phòng chuyên trách . 262.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Kokuyo . 312.1.3.1. Các sản phẩm kinh doanh. . 31 2.1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh. . 332.1.4. Vị thế cạnh tranh của công ty Kokuyo . 352.2. Tổng quan về thương hiệu tập Campus . 382.2.1. Tổng quan về thị trường tập vở học sinh – sinh viên . 382.2.2. Thị trường mục tiêu – vị thế canh tranh của Campus . 412.2.2.1. Thị trường mục tiêu . 412.2.2.2. Vị thế cạnh tranh . 412.2.3. Hệ thống phân phối . 442.2.4. Khách hàng mục tiêu – đặc điểm của khách hàng mục tiêu . 452.2.4.1. Khách hàng tiêu dùng cuối cùng . 452.2.4.2. Khách hàng tổ chức . 472.3. Chiến lược truyền thông thương hiệu Campus trong thời gian qua . 482.3.1. Tham gia các hội chợ triển lãm . 482.3.2. Sampling . 502.3.3. Tài trợ . 512.3.4. Quảng cáo . 522.3.5. Marketing trực tiếp . 522.4. Đánh giá thương hiệu Campus trong thời gian qua . 53CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NHẰM NÂNG CAO GIÁTRỊ THƯƠNG HIỆU CAMPUS CỦA CÔNG TY KOKUYO . 543.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển . 543.2 Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu Campus . 553.2.1. Nâng cao sự nhận biết thương hiệu tập Campus . 553.2.2. Nâng cao cảm nhận chất lượng thương hiệu Campus . 493.2.3. Nâng cao sự liên tương thương hiệu Campus . 603.2.4. Nâng cao lòng trung thành đối với thương hiệu Campus 61KẾT LUẬN . 64PHỤ LỤC . 65Phụ Lục A . 65Phụ Lục B . 76TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục tiêu của chuyên đề. .2

3. Phương pháp nghiên cứu .2

4. Giới hạn của chuyên đề .3

5. Kết cấu của chuyên đề . 3

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THưƠNG HIỆU. . 5

1.1. Thương hiệu .5

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu .5

1.1.2 thành phần thương hiệu . . 7

1.2 Giá trị thương hiệu .7

1.2.1. Khái niệm về giá trị thương hiệu . 7

1.2.2. Những yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu. . 10

1.2.2.1. Lòng trung thành với thương hiệu . 11

1.2.2.2. Sự nhận biết tên và biểu tượng thương hiệu . 14

1.2.2.3. Sự cảm nhận về chất lượng của thương hiệu . 16

1.2.2.4. Sự liên tưởng thương hiệu . 18

1.3. Những lợi ích của giá trị thương hiệu . 20

1.3.1. Cung cấp lợi ích cho khách hang . 20

1.3.2. Cung cấp giá trị cho nhà sản xuất . 20

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của thương hiệu . . 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG GIÁ TRỊ THưƠNG HIỆU TẬP

CAMPUS CỦA CÔNG TY KOKUYO . 23

2.1. Tổng quan về công ty Kokuyo . 23

2.1.1 Giới thiệu công ty Kokuyo . 23

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và các phòng chuyên trách . 26

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Kokuyo . 31

2.1.3.1. Các sản phẩm kinh doanh. . 31

2.1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh. . 33

2.1.4. Vị thế cạnh tranh của công ty Kokuyo . 35

2.2. Tổng quan về thương hiệu tập Campus . 38

2.2.1. Tổng quan về thị trường tập vở học sinh – sinh viên . 38

2.2.2. Thị trường mục tiêu – vị thế canh tranh của Campus . 41

2.2.2.1. Thị trường mục tiêu . 41

2.2.2.2. Vị thế cạnh tranh . 41

2.2.3. Hệ thống phân phối . 44

2.2.4. Khách hàng mục tiêu – đặc điểm của khách hàng mục tiêu . 45

2.2.4.1. Khách hàng tiêu dùng cuối cùng . 45

2.2.4.2. Khách hàng tổ chức . 47

2.3. Chiến lược truyền thông thương hiệu Campus trong thời gian qua . 48

2.3.1. Tham gia các hội chợ triển lãm . 48

2.3.2. Sampling . 50

2.3.3. Tài trợ . 51

2.3.4. Quảng cáo . 52

2.3.5. Marketing trực tiếp . 52

2.4. Đánh giá thương hiệu Campus trong thời gian qua . 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NHẰM NÂNG CAO GIÁ

TRỊ THƯƠNG HIỆU CAMPUS CỦA CÔNG TY KOKUYO . 54

3.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển . 54

3.2 Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu Campus . 55

3.2.1. Nâng cao sự nhận biết thương hiệu tập Campus . 55

3.2.2. Nâng cao cảm nhận chất lượng thương hiệu Campus . 49

3.2.3. Nâng cao sự liên tương thương hiệu Campus . 60

3.2.4. Nâng cao lòng trung thành đối với thương hiệu Campus 61

KẾT LUẬN . 64

PHỤ LỤC . 65

Phụ Lục A . 65

Phụ Lục B . 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY