Chuyên đề Xây dựng chương trình quản lý giao dịch ở Ngân hàng cấp xã

MỤC LỤC Lời nói đầu 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG Ở NGÂN HÀNG CẤP XÃ 3I.Chức năng, nhiệm vụ , hiệu quả của chương trình quản lí giao dịch lưu động ở Ngân hàng cấp xã 31. Một số khái niệm và quy định chung 32.Chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của chương trình : 33.Quy trình vận hành GDXA 4II.Tính cấp thiết của việc xây dựng chương trình : 4III.Yêu cầu thực tế, quá trình nghiệp vụ xây dựng chương trình giao dịch lưu động cấp xã 51. Mục tiêu tổng quát 52. Mục tiêu cụ thể: 6IV. Sơ bộ về cơ quan thực tập 71. Giới thiệu chung về Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam : 92. Chức năng, nhiệm vụ của CNTT trong Ngân hàng CSXH : 163.Khái quát về các phần mềm dùng trong Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 213.1. Phần mềm Kế toán giao dịch (KTGD) 223.2 Phần mềm Giao dịch xã 223.3 Phần mềm Thông tin báo cáo 223.4 Phần mềm chuyển tiền Nội tỉnh 233.5 Phần mềm chuyển tiền Ngoại tỉnh : 243.6 Phần mềm Fastnet 25CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH XÃ 26I. Các chức năng cơ bản của chương trình 261. Mục tiêu quản lí của chương trình 262. Các thành phần cơ bản của chương trình 263. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống (BPC) : 28II. Phân tích dữ liệu của hệ thống : 301. Biểu đồ luồng dữ liệu : 301.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 301.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : 311.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : vay vốn hộ nghèo 311.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : vay vốn của người lao động nước ngoài có thời hạn . 32CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG PROJECT 33I. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro 331. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 331.1. Các kí hiệu: 331.2. Các từ khoá trong ngôn ngữ 33II.Thiết kế CSDL hệ thống 381. Giới thiệu về một số file chương trình cùng với hệ thống dữ liệu chính 38III. Thiết kế dự án (Project design): 451. Một số form chương trình : 452. Một số thuật toán được sử dụng trong chương trình 512.1/Thuật toán tính lãi suất gửi tiết kiệm 512.2. Thuật toán tính lãi suất cho vay trả hết 512.3. Thuật toán tính lãi suất cho vay trả dần : 523. Sử dụng chương trình 533.1: Yêu cầu về phần cứng 533.2: Một số chú thích và hướng dẫn sử dụng : 534. Một số kết quả đạt được 56KẾT LUẬN 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 61LỜI CẢM ƠN 62

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG Ở NGÂN HÀNG CẤP XÃ 3

I.Chức năng, nhiệm vụ , hiệu quả của chương trình quản lí giao dịch lưu động ở Ngân hàng cấp xã 3

1. Một số khái niệm và quy định chung 3

2.Chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của chương trình : 3

3.Quy trình vận hành GDXA 4

II.Tính cấp thiết của việc xây dựng chương trình : 4

III.Yêu cầu thực tế, quá trình nghiệp vụ xây dựng chương trình giao dịch lưu động cấp xã 5

1. Mục tiêu tổng quát 5

2. Mục tiêu cụ thể: 6

IV. Sơ bộ về cơ quan thực tập 7

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam : 9

2. Chức năng, nhiệm vụ của CNTT trong Ngân hàng CSXH : 16

3.Khái quát về các phần mềm dùng trong Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 21

3.1. Phần mềm Kế toán giao dịch (KTGD) 22

3.2 Phần mềm Giao dịch xã 22

3.3 Phần mềm Thông tin báo cáo 22

3.4 Phần mềm chuyển tiền Nội tỉnh 23

3.5 Phần mềm chuyển tiền Ngoại tỉnh : 24

3.6 Phần mềm Fastnet 25

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH XÃ 26

I. Các chức năng cơ bản của chương trình 26

1. Mục tiêu quản lí của chương trình 26

2. Các thành phần cơ bản của chương trình 26

3. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống (BPC) : 28

II. Phân tích dữ liệu của hệ thống : 30

1. Biểu đồ luồng dữ liệu : 30

1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 30

1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : 31

1.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : vay vốn hộ nghèo 31

1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : vay vốn của người lao động nước ngoài có thời hạn . 32

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG PROJECT 33

I. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro 33

1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 33

1.1. Các kí hiệu: 33

1.2. Các từ khoá trong ngôn ngữ 33

II.Thiết kế CSDL hệ thống 38

1. Giới thiệu về một số file chương trình cùng với hệ thống dữ liệu chính 38

III. Thiết kế dự án (Project design): 45

1. Một số form chương trình : 45

2. Một số thuật toán được sử dụng trong chương trình 51

2.1/Thuật toán tính lãi suất gửi tiết kiệm 51

2.2. Thuật toán tính lãi suất cho vay trả hết 51

2.3. Thuật toán tính lãi suất cho vay trả dần : 52

3. Sử dụng chương trình 53

3.1: Yêu cầu về phần cứng 53

3.2: Một số chú thích và hướng dẫn sử dụng : 53

4. Một số kết quả đạt được 56

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

LỜI CẢM ƠN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY