Chuyên đề Xây dựng chiến lược kinhdoanh của doanh nghiệp giẩy Bình Minh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 3

I. QUÁ TRÌH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY: 3

1.Sự ra đời và phát triển của công ty: 3

2.Lịch sử phát triển của công ty qua các thời kỳ: 4

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY GIẤY BÌNH MINH: 4

Phần II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY GIẤY BÌNH MINH 12

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜN NGOÀI: 12

1.Các yếu tố kinh tế : 12

2.Các nhân tố chính trị pháp luật; 14

3.Các nhân tố tự nhiên 14

4.Các nhân tố kỹ thuật công nghệ: 14

5.Các nhân tố văn hóa xã hội : 15

II.Phân tích môi trường ngành 16

1. Khách hàng : 16

2. Người cung ứng 17

3 Đối thủ cạnh tranh: 18

4 Cạnh tranh tiềm ẩn. 19

5 Sản phẩm thay thế. 19

3. Phân tích đánh giá các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp: 20

1 Nguồn lực của doanh nghiệp. 21

2 Nguồn tài chính của doanh nghiệp 25

3 Công nghệ - trang thiết bị: 30

4 Hoạt động marketing 31

5.Công tác thu mua và bảo quản nguyên vật liệu của công ty 32

6. Nề nếp tổ chức, môi trường văn hoá nội bộ của doanh nghiệp: 32

III. MỘT SỐ MA TRẬN ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY 34

1.Thiết lập ma trận SWOT 34

2. Ma trËn thÞ phÇn t¨ng tr­ëng cña Boston Consulting Group 38

3. Ma trËn MC Kinsey ap dông cho c«ng ty giấy Bình Minh 40

IV .Kết luận chung; 40

Phần III: X ÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 46

I. Chiến lược kinh doanh mà Công ty theo đuổi 46

II. Giải pháp 47

1.Đổi mới công nghệ là một gỉai pháp quan trọng: 47

2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường: 48

3. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý 49

KÕt luËn 53

Tµi liÖu tham kh¶o 54

NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY