Chuyên đề Xác định danh mục đầu tư tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 4KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 41.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 41.2.VỊ TRÍ VÀ CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 41.2.1.VỊ TRÍ CỦA TTCK TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: 41.2.2.CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 51.3.CÁC CHỦ THỂ TRÊN TTCK: 51.3.1.CHỦ THỂ PHÁT HÀNH 51.3.2.NHÀ ĐẦU TƯ 61.4.VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 6CHƯƠNG II 8TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8VIỆT NAM 82.1.CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TRÊN TTCK: 82.1.1.UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC(UBCKNN) 82.1.2.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 92.1.3.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 92.1.4.CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN(CTCK) 102.1.5.CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 102.1.6.CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 112.1.7.CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRỢ KHÁC 112.2.NHẬN ĐỊNH VỀ TTCK VIỆT NAM 112.2.1.NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NGUYÊN TẮC KHỚP LỆNH TRÊN TTGDCK TP.HCM 112.2.2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 12CHƯƠNG III 21PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 213.1.DANH MỤC KHẢ THI 213.2.LỢI SUẤT VÀ PHƯƠNG SAI CỦA DANH MỤC : 223.3.PHÂN TÍCH TRUNG BÌNH-PHƯƠNG SAI: 233.4.PHÂN TÍCH CẬN BIÊN CỦA RỦI RO THEO LỢI SUẤT TRUNG BÌNH: 263.5.BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU CẶP ĐẦU TƯ I KHI P THAY ĐỔI VỚI RỦI RO TỐI THIỂU 263.6.MÔ HÌNH CAPM 28CHƯƠNG IV 31ỨNG DỤNG TÌM DANH MỤC TỐI ƯU BẰNG MÔ HÌNH MARKOWITZ-SHARPE 31PHỤ LỤC 51CHUỖI LỢI SUẤT CỦA CÁC CỔ PHIẾU 52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 4

1.2.VỊ TRÍ VÀ CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 4

1.2.1.VỊ TRÍ CỦA TTCK TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: 4

1.2.2.CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 5

1.3.CÁC CHỦ THỂ TRÊN TTCK: 5

1.3.1.CHỦ THỂ PHÁT HÀNH 5

1.3.2.NHÀ ĐẦU TƯ 6

1.4.VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 6

CHƯƠNG II 8

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8

VIỆT NAM 8

2.1.CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TRÊN TTCK: 8

2.1.1.UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC(UBCKNN) 8

2.1.2.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 9

2.1.3.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 9

2.1.4.CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN(CTCK) 10

2.1.5.CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 10

2.1.6.CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 11

2.1.7.CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRỢ KHÁC 11

2.2.NHẬN ĐỊNH VỀ TTCK VIỆT NAM 11

2.2.1.NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NGUYÊN TẮC KHỚP LỆNH TRÊN TTGDCK TP.HCM 11

2.2.2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 12

CHƯƠNG III 21

PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 21

3.1.DANH MỤC KHẢ THI 21

3.2.LỢI SUẤT VÀ PHƯƠNG SAI CỦA DANH MỤC : 22

3.3.PHÂN TÍCH TRUNG BÌNH-PHƯƠNG SAI: 23

3.4.PHÂN TÍCH CẬN BIÊN CỦA RỦI RO THEO LỢI SUẤT TRUNG BÌNH: 26

3.5.BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU CẶP ĐẦU TƯ I KHI P THAY ĐỔI VỚI RỦI RO TỐI THIỂU 26

3.6.MÔ HÌNH CAPM 28

CHƯƠNG IV 31

ỨNG DỤNG TÌM DANH MỤC TỐI ƯU BẰNG MÔ HÌNH MARKOWITZ-SHARPE 31

PHỤ LỤC 51

CHUỖI LỢI SUẤT CỦA CÁC CỔ PHIẾU 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY