Chuyên đề Xác định danh mục đầu tư tại Công ty tài chính Bưu điện

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 3I - TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 31- Thị trường chứng khoán 31.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 31.2. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán 51.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 51.3.1. Nhà phát hành 51.3.2. Nhà đầu tư 51.3.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 61.3.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 61.4. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán 61.5. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán 61.5.1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn 61.5.2. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường 71.5.3 Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường 72. Các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán 72.1. Chứng khoán 72.2. Cổ phiếu 82.3. Trái phiếu 82.4. Chứng chỉ quỹ 82.5. Quyền mua cổ phần 92.6. Chứng quyền 92.7. Quyền chọn mua, quyền chọn bán 92.8. Hợp đồng tương lai 93. Đầu tư chứng khoán với danh mục đầu tư 93.1. Khái niệm danh mục đầu tư 93.2. Đặc điểm của danh mục đầu tư chứng khoán 103.3. . Hoạt động đầu tư chứng khoán bằng cách xác định danh mục đầu tư 113.3.1. Xác định tài sản đầu tư 113.3.2. Phân tích tài sản đầu tư 133.3.2.1., phân tích vĩ mô chứng khoán 133.3.2.2. Phân tích ngành 153.3.2.3 Phân tích giá trị công ty 153.3.3. Quyết định quy mô đầu tư 173.3.4. Quản lý danh mục đầu tư 18II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ THÔNG QUA DANH MỤC ĐẦU TƯ 191. Đối với nhà đầu tư trên thị trường 192. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán 20CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 22I. QUY ĐỊNH CỦA VNPT VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 221. Quy định chung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư 221.1 Quy định về số vốn đầu tư đối với Công ty tài chính Bưu Điện 221.2 Quy định về lĩnh vực đầu tư 241.3 Các hạn chế để đảm bảo an toàn hoạt động của Công ty. 242. Quy định trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán 25II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN – CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 261. Xây dựng kế hoạch đầu tư 292. Phân tích các chỉ số tài chính của các chứng khoán 292.1. Tìm hiểu thông tin chung về doanh nghiệp 302.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp phát hành 303. Quyết định của công ty về hoạt động đầu tư 314. Quản lý danh mục đầu tư của phòng đầu tư 32CHƯƠNG 3: XẤY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 33I. MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DÙNG PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 331. Nhóm hệ số khả năng thanh toán 352. Nhóm hệ số hoạt động 363. Nhóm hệ số nợ của công ty 374. Chỉ số P/E 375. Chỉ số EPS 386. Chỉ số thu nhập 39II. NHỮNG LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ 401. Các lý thuyết cơ bản áp dụng trong việc xác định danh mục đầu tư 401.1. Lý thuyết thị trường hiệu quả - EMH (Efficient Market Hypothesis) 401.2. Rủi ro của nhà đầu tư, rủi ro của danh mục đầu tư và phân tán rủi ro trong đa dạng hóa danh mục đầu tư 421.3. Nguyên lý đa dạng hóa danh mục đầu tư 432. Các mô hình xác định danh mục đầu tư 452.1. Lý thuyết cơ bản xác định danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz 452.1.1. Xác định biên hiệu quả 482.2. Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM) 512.2.1. Những giả thuyết kinh tế cho thị trường vốn 512.2.2. Danh mục thị trường ( Market Porfolio) 522.2.3. Mô hình CAPM 542.2.3.1. Đường thị trường vốn ( The Capital Market Line- CML) 542.2.3.2 Đường thị trường chứng khoán 552.2.4. Ý nghĩa của CAPM 562.3. Mô hình chỉ số đơn ( mô hình chỉ số thị trường) – SIM 592.3.1.Các giả thuyết của mô hình chỉ số đơn 602.3.2. Mô hình SIM 612.3.3. Đánh giá hiệu quả thực thi danh mục đầu tư 632.3.3.1. Tính một số chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng (Bench mark portfolio ) 632.2.3.2. Sử dụng hệ số của danh mục 64III. XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 661. Xác định chứng khoán cho danh mục 662. Phân tích các chỉ số tài chính của các chứng khoán 67IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ DANH MỤC ĐÃ XÂY DỰNG 821. Về lợi nhuận của danh mục 832. Rủi ro của danh mục 833. Giá của rủi ro 834. Các yêu cầu về hoạt động 84KẾT LUẬN 85TÀI LIỆU THAM KHẢO 86PHỤ LỤC 91

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 3

I - TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3

1- Thị trường chứng khoán 3

1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 3

1.2. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán 5

1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 5

1.3.1. Nhà phát hành 5

1.3.2. Nhà đầu tư 5

1.3.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 6

1.3.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 6

1.4. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán 6

1.5. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán 6

1.5.1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn 6

1.5.2. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường 7

1.5.3 Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường 7

2. Các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán 7

2.1. Chứng khoán 7

2.2. Cổ phiếu 8

2.3. Trái phiếu 8

2.4. Chứng chỉ quỹ 8

2.5. Quyền mua cổ phần 9

2.6. Chứng quyền 9

2.7. Quyền chọn mua, quyền chọn bán 9

2.8. Hợp đồng tương lai 9

3. Đầu tư chứng khoán với danh mục đầu tư 9

3.1. Khái niệm danh mục đầu tư 9

3.2. Đặc điểm của danh mục đầu tư chứng khoán 10

3.3. . Hoạt động đầu tư chứng khoán bằng cách xác định danh mục đầu tư 11

3.3.1. Xác định tài sản đầu tư 11

3.3.2. Phân tích tài sản đầu tư 13

3.3.2.1., phân tích vĩ mô chứng khoán 13

3.3.2.2. Phân tích ngành 15

3.3.2.3 Phân tích giá trị công ty 15

3.3.3. Quyết định quy mô đầu tư 17

3.3.4. Quản lý danh mục đầu tư 18

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ THÔNG QUA DANH MỤC ĐẦU TƯ 19

1. Đối với nhà đầu tư trên thị trường 19

2. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán 20

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 22

I. QUY ĐỊNH CỦA VNPT VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 22

1. Quy định chung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư 22

1.1 Quy định về số vốn đầu tư đối với Công ty tài chính Bưu Điện 22

1.2 Quy định về lĩnh vực đầu tư 24

1.3 Các hạn chế để đảm bảo an toàn hoạt động của Công ty. 24

2. Quy định trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán 25

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN – CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 26

1. Xây dựng kế hoạch đầu tư 29

2. Phân tích các chỉ số tài chính của các chứng khoán 29

2.1. Tìm hiểu thông tin chung về doanh nghiệp 30

2.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp phát hành 30

3. Quyết định của công ty về hoạt động đầu tư 31

4. Quản lý danh mục đầu tư của phòng đầu tư 32

CHƯƠNG 3: XẤY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 33

I. MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DÙNG PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 33

1. Nhóm hệ số khả năng thanh toán 35

2. Nhóm hệ số hoạt động 36

3. Nhóm hệ số nợ của công ty 37

4. Chỉ số P/E 37

5. Chỉ số EPS 38

6. Chỉ số thu nhập 39

II. NHỮNG LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ 40

1. Các lý thuyết cơ bản áp dụng trong việc xác định danh mục đầu tư 40

1.1. Lý thuyết thị trường hiệu quả - EMH (Efficient Market Hypothesis) 40

1.2. Rủi ro của nhà đầu tư, rủi ro của danh mục đầu tư và phân tán rủi ro trong đa dạng hóa danh mục đầu tư 42

1.3. Nguyên lý đa dạng hóa danh mục đầu tư 43

2. Các mô hình xác định danh mục đầu tư 45

2.1. Lý thuyết cơ bản xác định danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz 45

2.1.1. Xác định biên hiệu quả 48

2.2. Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM) 51

2.2.1. Những giả thuyết kinh tế cho thị trường vốn 51

2.2.2. Danh mục thị trường ( Market Porfolio) 52

2.2.3. Mô hình CAPM 54

2.2.3.1. Đường thị trường vốn ( The Capital Market Line- CML) 54

2.2.3.2 Đường thị trường chứng khoán 55

2.2.4. Ý nghĩa của CAPM 56

2.3. Mô hình chỉ số đơn ( mô hình chỉ số thị trường) – SIM 59

2.3.1.Các giả thuyết của mô hình chỉ số đơn 60

2.3.2. Mô hình SIM 61

2.3.3. Đánh giá hiệu quả thực thi danh mục đầu tư 63

2.3.3.1. Tính một số chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng (Bench mark portfolio ) 63

2.2.3.2. Sử dụng hệ số của danh mục 64

III. XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN 66

1. Xác định chứng khoán cho danh mục 66

2. Phân tích các chỉ số tài chính của các chứng khoán 67

IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ DANH MỤC ĐÃ XÂY DỰNG 82

1. Về lợi nhuận của danh mục 83

2. Rủi ro của danh mục 83

3. Giá của rủi ro 83

4. Các yêu cầu về hoạt động 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

PHỤ LỤC 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY