Chuyên đề Vốn lưu động và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cavico Việt Nam xây lắp điện

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 3

I. Vốn lưu động, thành phần và kết cấu của vốn lưu động 3

1. Vốn lưu động của doanh nghiệp. 3

2. Vốn lưu động và vai trò của nó đối với hoạt động sản 4

3. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp. 5

3.1. Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình 5

3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn: 6

3.3. Phân loại theo nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp: 6

3.4. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn 7

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ. 9

II. Hiệu quả sử dụng VLĐ và các chỉ tiêu phản ánh ý nghĩa. 9

1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 9

2. Quản lý và bảo toàn VLĐ trong kinh doanh. 10

2.1.Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 12

2.2.Vốn thuộc các khoản phải thu 13

2.3.Vốn hàng tồn kho: 13

2.4 Tài sản lưu động khác 13

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 13

3.1. Tốc độ luân chuyển luân chuyển vốn lưu động: 14

3.2. Mức đảm nhiệm VLĐ. 15

3.3. Kỳ thu tiền trung bình. 15

3.4. Vòng quay hàng tồn kho. 15

3.5. Các hệ số khả năng thanh toán: 15

3.6. Hệ số sinh lời VLĐ: 16

4. Các nhân tố ảnh hưởng, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả . 17

4.1. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17

4.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17

5. Phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. 18

Chương II: Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu 20

I. Khái quát chung về công ty Cavico Việt Nam xây lắp điện. 20

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cavico Việt Nam . 20

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 21

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý và đặc điểm của tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 22

3.1. Mô hình bộ máy tổ chức của công ty: (bảng 1) 22

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 23

3.3. Hệ thống sổ sách kế toán của công ty 24

II. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 25

1. Khái quát chung về nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh. 25

1.1. Khái quát chung về nguồn vốn của công ty. 25

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 26

2. Cơ cấu về tài sản và nguồn vốn của công ty. 27

3. Tình hình quản lý và sử vốn lưu động tại công ty Cavico Việt Nam 28

3.1. Quản lý vốn bằng tiền 28

3.2. Quản lý các khoản phải thu. 29

3.3. Quản lý hàng tồn kho. 29

3.4. Quản lý tài sản lưu động khác. 29

4. Hiệu quả sử vốn lưu động tại công ty Cavico Việt Nam xây lắp điện. 30

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu 31

1. Những ưu điểm 31

2. Những tồn tại 31

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 32

Kết luận 34

Tài liệu tham khảo 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY