Chuyên đề Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty sản xuất và dịch vụ Tân Thịnh

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1 Phần I:Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh 3

I.Vốn kinh doanh 3

1.Khái niệm vốn kinh doanh 3

2.Vai trò cuả vốn kinh doanh 4

3.Phân loại vốn kinh doanh 4

3.1.Phân loại theo nguồn hình thành vốn 5

3.2.Phân loại vốn theo quá trình luân chuyển vốn trong chu trình tái sản xuất

xã hội 6

3.3.Phân loại dựa vào đặc điểm tuần hoàn của vốn 6

3.3.1.Vốn cố định 6

3.3.2.Vốn lưu động 9

II.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10

1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10

1.1.Khái niệm hiệu quả 10

1.2.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 11

2.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 11

2.1.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 12

2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13

III.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 15

1.Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 15

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 16

2.1.Nhân tố khách quan 16

2.2.Nhân tố chủ quan 18

3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 19 3.1.Lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu 19

3.2.Lựa chọn , khai thác và sử dụng hợp lý các ngừôn lực 19

3.3.Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 20

Phần II: Thực trạng về vốn và sử dụng vốn tại công ty sản xuất và dịch

vụ Tân Thịnh 21

I.Khái quát về hoat động kinh doanh của công ty 21

1.Qúa trình hình thành và phát trển 21

2.Chức năng và nhiệm vụ 21

3.Cơ cấu tổ chức mạng lưới sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý công ty

sản xuất và dịch vụ Tân Thịnh 22

3.1.Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh 22

3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 23

3.3.Đặc điểm bộ máy kế toán 24

3.4.Hình thức kế toán 25

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2001 và 2002 26

II.Tình hình sử dung vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 29

1.Tình hình sử dụng vốn kinh doanh 29

1.1.Tình hình tài sản 29

1.2.Tình hình nguồn vốn kinh doanh của công ty 32

2. Phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 35

2.1.Phân tích hiệu quả sử dung vốn lưu động 37

2.2.Phân tích hiệu quả sủ dụng vốn cố định 39

Phần III: Một số giãi pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

tại công ty sản xuất và dịch vụ Tân Thịnh 41

1.Những thành tựu 41

2.Nhưng hạn chế 42

II.Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty

sản xuất và dich vụ Tân Thịnh 43

A.giãi pháp 43

1. Giải pháp về huy động vốn 43

2.Giải pháp về tổ chức quản lý vốn kinh doanh 44

2.1.Bố trí cơ cấu vốn hợp lý 44

2.2.Tổ chức hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán 44

3.Sử dụng tiết kiệm chí phí trong điềukiện vốn có hạn 45

4.Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý kinh doanh, cầm nắm bắt thông tin

thị trường, đảy mạnh tiêu thụ hàng hóa 45

5.Tăng cương đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất 45

B.Một số kiến nghị đối với Nhà nước 48

Kết luận 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY