Chuyên đề Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam – chi nhánh Hà Nội

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục đồ thị

Lời mở đầu

Chương I : Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại ( NHTM ) và tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM.

1.1. Những vấn đề cơ bản về NHTM

1.1.1. Định nghĩa về ngân hàng

1.1.2. Định nghĩa về NHTM

1.1.3. Chức năng của NHTM

1.1.3.1. Chức năng trung gian tài chính

1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán

1.1.3.3. Chức năng tạo tiên – phương tiện thanh toán

1.1.4. Hoạt động chủ yếu của NHTM

1.1.4.1. Hoạt động huy động vốn

1.1.4.2. Hoạt động cấp tín dụng

1.1.4.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

1.1.4.4. Các hoạt động khác

1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM

1.2.1. Định nghĩa tín dụng

1.2.2. Đặc điểm tín dụng

1.2.3. Chức năng tín dụng

1.2.4. Phân loại tín dụng

1.2.5. Tín dụng ngân hàng

1.2.5.1. Định nghĩa tín dụng ngân hàng

1.2.5.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng

Chương II : Hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp phân tích thống kê hoạt động tín dụng của NHTM

2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của NHTM

2.1.1. Khái niệm hệ thống chỉ tiêu

2.1.2. Những vấn có tính nguyên tắc trong xây dựng hệ thống chỉ tiêu

2.1.2.1. Những căn cứ xây dựng hệ thống chỉ tiêu

2.1.2.2. Những yêu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu

2.1.2.3. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu

2.1.3. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động tín dụng của NHTM

2.1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động huy động vốn

2.1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động cho vay

2.1.3.2.1. Doanh số cho vay

2.1.3.2.2. Doanh số thu nợ

2.1.3.2.3. Dư nợ

2.1.3.2.4. Nợ quá hạn

2.1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu về lợi nhuận

2.1.3.4. Hệ thống chỉ tiêu về an toàn tín dụng

2.2. Một số phương pháp phân tích thống kê

2.2.1. Phương pháp phân tổ thống kê

2.2.2. Phương pháp dãy số thời gian

2.2.3. Phương pháp chỉ số

2.2.4. Phương pháp dự đoán thống kê

Chương III : Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của NH TMCP Phương Nam ( Southern Bank ) – chi nhánh Hà Nội

3.1. Khái quát chung về Southern Bank – chi nhánh Hà Nội

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

3.1.2. Cơ cấu tổ chức

3.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban chính

3.1.3.1. Phòng kinh doanh

3.1.3.2. Phòng Nguồn vốn

3.1.3.3. Phòng Kế toán

3.1.3.4. Phòng Thanh toán quốc tế

3.1.3.5. Phòng Tổ chức hành chính

3.1.3.6. Phòng công nghệ thông tin

3.1.4. Hoạt động kinh doanh trong thời gian qua

3.1.4.1. Hoạt động huy động vốn

3.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn

3.1.4.3. Các hoạt động khác của chi nhánh

3.1.4.3.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

3.1.4.3.2. Hoạt động thanh toán quốc tế

3.1.5. Phương hướng và chiến lược hoạt động trong thời gian tới

3.2. Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội thời kì 2002 – 2008

3.2.1. Phân tích hoạt động huy động vốn

3.2.1.1. Phân tích biến động của tổng vốn huy động theo thời gian

3.2.1.2. Phân tích cơ cấu của tổng vốn huy động

3.2.2. Phân tích hoạt động cho vay

3.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay

3.2.2.1.1. Tổng doanh số cho vay

3.2.2.1.2. Cơ cấu doanh số cho vay

3.2.2.1.3. Phân tích sự biến động của doanh số cho vay

3.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ

3.2.2.2.1. Phân tích mức doanh số thu nợ

3.2.2.2.2. Phân tích cơ cấu doanh số thu nợ

3.2.2.3. Phân tích dư nợ

3.2.2.3.1. Phân tích mức dư nợ cho vay

3.2.2.3.2. Phân tích cơ cấu dư nợ

3.2.2.4. Phân tích nợ quá hạn

3.2.2.4.1. Phân tích mức nợ quá hạn

3.2.2.4.2. Phân tích cơ cấu nợ quá hạn

3.2.3. Phân tích lợi nhuận

3.2.3.1. Phân tích doanh thu

3.2.3.2. Phân tích lợi nhuận

3.2.3.3. Phân tích tổng tài sản

3.2.3.4. Phân tích vốn chủ sở hữu

3.2.4. Phân tích hiệu quả của hoạt động tín dụng

3.2.5. Phân tích an toàn tín dụng

3.2.6. Dự đoán kết quả hoạt động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 – 2010

3.2.6.1. Dự đoán vốn huy động của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010

3.2.6.1.1. Dự đoán bằng lượng tăng tuyệt đối bình quân

3.2.6.1.2. Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân

3.2.6.1.3. Dự đoán bằng hàm xu thế

3.2.6.1.4. Dự đoán bằng san bằng mũ

3.2.6.1.5. Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên

3.2.6.2. Dự đoán doanh số cho vay của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010

3.2.6.2.1. Dự đoán bằng lượng tăng tuyệt đối bình quân

3.2.6.2.2. Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân

3.2.6.2.3. Dự đoán bằng hàm xu thế

3.2.6.2.4. Dự đoán bằng san bằng mũ

3.2.6.2.5. Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên

3.2.6.3. Dự đoán lợi nhuận của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội năm 2009 và 2010

3.2.6.3.1. Dự đoán lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân

3.2.6.3.2. Dự đoán bằng tốc độ phát triển bình quân

3.2.6.3.3. Dự đoán bằng hàm xu thế

3.2.6.3.4. Dự đoán bằng san bằng mũ

3.2.6.3.5. Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên

3.3. Một số kiến nghị về hoạt động tín dụng của Southern Bank – chi nhánh Hà Nội.

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY