Chuyên đề Vận dụng một số phương pháp Thống kê phân tích chỉ tiêu Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 1997 - 2005 và dự đoán đến năm 2010

MỤC LỤC 2

LỜI NÓI ĐẦU 6

NỘI DUNG 8

Chương I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 8

I/ Công nghiệp và vai trò của nó trong nền Kinh tế Quốc dân 8

1. Khái niệm Công nghiệp 8

2. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp 9

2.1. Các đặc điểm về mặt kỹ thuật của sản xuất công nghiệp 9

2.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội của sản xuất công nghiệp 10

3. Vai trò của công nghiệp 10

3.1. Vai trò công nghiệp trong nền Kinh tế Quốc dân 10

3.2. Công nghiệp trong nền kinh tế tỉnh Hải Dương 11

II/ Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 14

1. Khái niệm giá trị sản xuất công nghiệp 14

1.1. Khái niệm 14

1.2. Nội dung chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 14

2. Nguyên tắc tính 15

3. Nội dung và phương pháp tính 16

3.1. Tính theo giá cố định 16

3.2. Tính theo giá thực tế 19

Chương II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ 21

I/ Khái niệm chung về phân tích và dự đoán Thống kê 21

1. Khái niệm chung 21

2. Các vấn đề chủ yếu của phân tích và dự đoán Thống kê 22

3. Vai trò của phân tích và dự đoán Thống kê 23

II/ Các phương pháp phân tích Thống kê 24

1. Bảng thống kê 24

1.1. Vấn đề chung về bảng thống kê 24

1.2. Yêu cầu của bảng thống kê 25

2. Đồ thị thống kê 25

2.1. Khái niệm 25

2.2. Tác dụng của đồ thị thống kê 26

3. Chỉ số 26

3.1. Khái niệm 26

3.2. Quyền số trong phương pháp chỉ số 26

3.3. Các loại chỉ số trong thống kê 27

3.4. Hệ thống chỉ số 28

4. Dãy số thời gian 29

4.1. Những vấn đề chung về dãy số thời gian 29

4.2. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích biến động của dãy số thời gian 31

4.3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng 33

III/ Các phương pháp dự đoán Thống kê 37

1. Ngoại suy bằng các mức độ bình quân 37

1.1. Ngoại suy bằng lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 37

1.2. Ngoại suy bằng tốc độ phát triển bình quân 37

2. Dự đoán dựa vào hàm xu thế tuyến tính và biến động thời vụ 37

3. Dự đoán bằng phương pháp san bằng mũ 38

4. Dự đoán bằng mô hình tổng hợp tự hồi quy - trung bình trượt ARIMA (p, d, q) 38

Chương III. VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI D¬ƯƠNG GIAI ĐOẠN 1997 – 2005 VÀ DỰ ĐOÁN ĐẾN 2010 39

I/ Nguồn số liệu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương 39

II/ Phân tích chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 1997 – 2005 43

1

1. Phân tích tình hình tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương 43

1.1. Phân tích tình hình tăng trưởng chung giá trị sản xuất ngành công nghiệp 43

1.2. Phân tích tình hình tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp 45

1.3. Phân tích tình hình tăng trưởng giá trị sản xuất theo các thành phần kinh tế công nghiệp 51

2. Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu trong ngành công nghiệp tỉnh Hải Dương 58

2.1. Chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành công nghiệp 58

2.2. Chuyển dịch cơ cấu giữa các thành phần kinh tế công nghiệp 60

3. Đánh giá chung 63

III/ Dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010 64

1. Xu hướng biến động và dự đoán giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp Hải Dương 64

1.1. Xu hướng biến động 64

1.2. Dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương 66

2. Xu hướng biến động và dự đoán giá trị sản xuất từng ngành công nghiệp Hải Dương thành phần kinh tế công nghiệp Hải Dương 67

2.1. Xu hướng biến động 67

2.2. Dự đoán giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp 67

3. Xu hướng biến động và dự đoán giá trị sản xuất từng thành phần kinh tế công nghiệp Hải Dương 69

3.1. Xu hướng biến động 69

3.2. Dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp từng thành phần kinh tế 70

4. Đánh giá chung 71

IV/ Phương hướng phát triển và các giải pháp 72

1. Phương hướng phát triển 72

2. Các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra 73

2.1. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển công nghiệp 73

2.2. Đẩy mạnh đầu tư để tăng năng lực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh 73

2.3. Thu hút các nguồn vốn đầu tư 74

2.4. Đảm bảo nguyên liệu và thị trường cho sản xuất công nghiệp 75

2.5. Phát triển khoa học công nghệ 76

2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển công nghiệp 76

2.7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng chính quyền và đổi mới quản lý phát triển công nghiệp 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY