Chuyên đề Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý chất lượng ở công ty Đồng tháp

MỤC LỤCPHẦN I. NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀCHẤT LƯỢNG- QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGI/1. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 2I/1.1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 2I/1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm. 4I/1.3. Những đặc trưng cơ bản của chất lượng sản phẩm. 6I/1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 7I/1.5 Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm: 11I/1.6 Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm. 12I/2 THỰC CHẤT CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12I/2.1 Khái niệm quản lý chất lượng. 12I/2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. 13I/2.3 Quản trị chất lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh. 14I/2.4 Hệ thống quản lý chất lượng. 16I/2.4.1 Khái niệm hệ thống chất lượng 16I/2.4.2 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. 16I/2.4.3 Yêu cầu, sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 16I/3. CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 18I/3.1. Định hướng theo khách hàng 18I/3.2.Vai trò của lãnh đạo. 19I/3.3.Thu hút mọi người cùng tham gia. 21I/3.4.Tiếp cận theo quá trình. 22I/3.5. Tiếp cận mang tính hệ thống: 23I/3.6. Cải tiến liên tục 24I/3.7. Quyết định dựa trên các sự kiện thực tế: 24I/3.8. Quan hệ cùng có lợi với người cung ứng 25PHẦN II THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CỦAQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY ĐỒNG THÁP II/1.Tình hình công ty 26II/1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26II/1.2. Đặc điểm thị trường và khách hàng 26II/1.2.1.Thị trường 27 II/1.2.2. Khách hàng 27II/1.3. Đặc điểm vốn công nghệ: 28II/1.3.1. Đặc điểm về vốn: 28 II/1.3.2. Đặc điểm công nghệ 28II/1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức: 29II/1.5. Tình hình kinh doanh và xu hướng phát triển. 30II/2. Quá trình vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp. 32II/2.1. Sự cần thiết phải vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng 32II/2.2. Quá trình vận dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp 33II/2.2.1. Vai trò của lãnh đạo cấp cao 33II/2.2.2. Định hướng theo khách hàng 34II/2.2.3. Sự tham gia của mọi thành viên 38II/2.2.4. Tiếp cận phương pháp quá trình 39II/2.2.5. Tiếp cận mang tính hệ thống 40II/2.2.6. Cải tiến liên tục 42II/2.2.7. Đảm bảo dữ liệu và thông tin trong quản lý. 44II/2.2.8. Hợp tác với nhà cung ứng 46II/3. Đánh giá quá trình vận dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng của công ty Đồng Tháp. 47PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGIII/1. Hoạch định mục tiêu: 49III/2. Tự xem xét đánh giá 51III/3. Có sự đảm bảo của lãnh đạo cấp cao 53III/4. Động viên mọi người cùng tham gia 54

MỤC LỤC

PHẦN I. NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ

CHẤT LƯỢNG- QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I/1. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 2

I/1.1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 2

I/1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm. 4

I/1.3. Những đặc trưng cơ bản của chất lượng sản phẩm. 6

I/1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 7

I/1.5 Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm: 11

I/1.6 Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm. 12

I/2 THỰC CHẤT CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12

I/2.1 Khái niệm quản lý chất lượng. 12

I/2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. 13

I/2.3 Quản trị chất lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh. 14

I/2.4 Hệ thống quản lý chất lượng. 16

I/2.4.1 Khái niệm hệ thống chất lượng 16

I/2.4.2 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. 16

I/2.4.3 Yêu cầu, sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 16

I/3. CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 18

I/3.1. Định hướng theo khách hàng 18

I/3.2.Vai trò của lãnh đạo. 19

I/3.3.Thu hút mọi người cùng tham gia. 21

I/3.4.Tiếp cận theo quá trình. 22

I/3.5. Tiếp cận mang tính hệ thống: 23

I/3.6. Cải tiến liên tục 24

I/3.7. Quyết định dựa trên các sự kiện thực tế: 24

I/3.8. Quan hệ cùng có lợi với người cung ứng 25

PHẦN II THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CỦA

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY ĐỒNG THÁP

II/1.Tình hình công ty 26

II/1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26

II/1.2. Đặc điểm thị trường và khách hàng 26

II/1.2.1.Thị trường 27

II/1.2.2. Khách hàng 27

II/1.3. Đặc điểm vốn công nghệ: 28

II/1.3.1. Đặc điểm về vốn: 28

II/1.3.2. Đặc điểm công nghệ 28

II/1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức: 29

II/1.5. Tình hình kinh doanh và xu hướng phát triển. 30

II/2. Quá trình vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp. 32

II/2.1. Sự cần thiết phải vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng 32

II/2.2. Quá trình vận dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng ở công ty Đồng Tháp 33

II/2.2.1. Vai trò của lãnh đạo cấp cao 33

II/2.2.2. Định hướng theo khách hàng 34

II/2.2.3. Sự tham gia của mọi thành viên 38

II/2.2.4. Tiếp cận phương pháp quá trình 39

II/2.2.5. Tiếp cận mang tính hệ thống 40

II/2.2.6. Cải tiến liên tục 42

II/2.2.7. Đảm bảo dữ liệu và thông tin trong quản lý. 44

II/2.2.8. Hợp tác với nhà cung ứng 46

II/3. Đánh giá quá trình vận dụng các nguyên tắc của quản lý chất lượng của công ty Đồng Tháp. 47

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

III/1. Hoạch định mục tiêu: 49

III/2. Tự xem xét đánh giá 51

III/3. Có sự đảm bảo của lãnh đạo cấp cao 53

III/4. Động viên mọi người cùng tham gia 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY