Chuyên đề Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP 31. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm 32. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu của quản lý 5II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 71. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm 72. Đánh giá thành phẩm 83. Kế toán nhập xuất kho thành phẩm 94. Kế toán tổng hợp thành phẩm 13III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 151. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trừ doanh thu 152. Kế toán xác định kết qủa bán hàng 193. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán thành phẩm bán hàng và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24PHẦN II: 29THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 29I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 291. Tổng quát về công ty 292. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 293. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 324. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 35II. THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 391. Phương pháp đánh giá thành phẩm 392. Kế toán chi tiết thành phẩm tại kho 423. Thực tế công tác kế toán thành phẩm tại công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 564. Hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh 635. Kế toán thuế GTGT 73PHẦN III 75GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 75I. NHẬN XÉT CHUNG 751. Những ưu điểm 752. Những hạn chế còn tồn tại 77II. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 781. Về công tác quản lý 792. Về công tác kế toán nói chung 793. Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 80KẾT LUẬN 85

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm 3

2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu của quản lý 5

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7

1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm 7

2. Đánh giá thành phẩm 8

3. Kế toán nhập xuất kho thành phẩm 9

4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 13

III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15

1. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trừ doanh thu 15

2. Kế toán xác định kết qủa bán hàng 19

3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán thành phẩm bán hàng và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24

PHẦN II: 29

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 29

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 29

1. Tổng quát về công ty 29

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 32

4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 35

II. THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 39

1. Phương pháp đánh giá thành phẩm 39

2. Kế toán chi tiết thành phẩm tại kho 42

3. Thực tế công tác kế toán thành phẩm tại công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 56

4. Hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh 63

5. Kế toán thuế GTGT 73

PHẦN III 75

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 75

I. NHẬN XÉT CHUNG 75

1. Những ưu điểm 75

2. Những hạn chế còn tồn tại 77

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 78

1. Về công tác quản lý 79

2. Về công tác kế toán nói chung 79

3. Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 80

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY